Nabór wniosków w Programie „Prawa, równość i obywatelstwo”

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w Programie „Prawa, równość i obywatelstwo” (Rights, Equality and Citizenship Programme) nr REC-RRAC-ONLINE-AG-2018 pn. „Call for proposals to monitor, prevent and counter hate speech online” („Nabór wniosków dotyczący monitorowania, zapobiegania i przeciwdziałania mowie nienawiści online”).

Nabór wniosków w Programie „Prawa, równość i obywatelstwo”
Fot. European Commission

W ramach naboru wspierane będą:

  • projekty mające na celu rozwój, studia i analizy socjologicznego krajobrazu i tendencji w zakresie szerzenia mowy nienawiści online;
  • projekty dotyczące rozwoju alternatywnej i zrównoważonej narracji online oraz promowania rozwoju myślenia krytycznego przez użytkowników Internetu;
  • projekty mające na celu przeciwdziałanie nielegalnemu mowie nienawiści w online na platformach społecznościowych / w firmach internetowych (zgodnie z definicją zawartą w przepisach krajowych transponujących decyzję ramową Rady 2008/913/JHA w sprawie zwalczania niektórych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą prawa karnego) oraz zwiększenie przejrzystości w kwestii sposobu, w jaki przejawy mowy nienawiści są rozwiązywane w świecie online.

Możliwe będzie prowadzenie następujących działań:

  • rozwój technologii i innowacyjnych narzędzi internetowych przeciwdziałających i zwalczających nielegalną mowę nienawiści online oraz wspierających gromadzenie danych. Obejmuje to rozwój internetowych repozytoriów orzecznictwa sądowego i / lub konkretnych przypadków przejawów nielegalnego szerzenia mowy nienawiści online zgłoszonych platformom internetowym.
  • badania analizujące rozprzestrzenianie się rasistowskich i ksenofobicznych wypowiedzi szerzących nienawiść w różnych państwach członkowskich, w tym źródła i struktury grup generujących i rozpowszechniających takie treści, ilość i częstotliwość przesyłania treści, sieci i działania związane z nawiązywaniem kontaktów, wybór platformy, a także jej dotarcie do głównego nurtu społeczeństwa oraz odwołanie się do materiałów rasistowskich i ksenofobicznych, które podżegają do przemocy.
  • rozwój, rozpowszechnianie i działania mające na celu podnoszenie świadomości online, w szczególności: rozwijanie internetowych narracji promujących wartości UE, tolerancję i poszanowanie praw podstawowych UE oraz działań sprawdzających fakty zwiększających krytyczne myślenie i świadomość na temat dokładności informacji (działania te powinny być ukierunkowane na mowę nienawiści w Internecie i być komplementarne do zaproszenia Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Komunikacji, Treści i Technologii w 2017 r. "Zaproszenie do składania wniosków w sprawie projektu pilotażowego dotyczącego umiejętności korzystania z mediów dla wszystkich")
  • wzajemne uczenie się, wymiana dobrych praktyk, w tym określanie najlepszych praktyk, które można przenieść na inne uczestniczące kraje lub organizacje.
  • budowanie potencjału i działania szkoleniowe. Będzie to obejmować działania ukierunkowane na szkolenie interesariuszy na temat unijnych i krajowych ram prawnych kryminalnej mowy nienawiści online

Projekt może mieć charakter krajowy lub międzynarodowy.

Wnioskodawca i partnerzy muszą być zarejestrowanymi prawnie podmiotami publicznymi albo organizacjami prywatnymi (z siedzibą w jednym z państw uczestniczących w Programie, tj. w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym w ich departamentach zamorskich, lub w Islandii albo Liechtensteinie) lub organizacjami międzynarodowymi. Organizacje nastawione za zysk mogą ubiegać się o dotację tylko w partnerstwie z podmiotami publicznymi lub prywatnymi organizacjami non-profit. Wymagany jest udział co najmniej dwóch organizacji.

Czas trwania projektu nie powinien przekraczać 24 miesięcy.

Na nabór przeznaczono 1 500 000 €.Wnioskowana dotacja nie może być niższa niż 75 000 €. Wysokość dofinansowania będzie wynosić maksymalnie 80% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wnioski należy składać w terminie od 25 kwietnia 2018 r. do 11 października 2018 r. (godz. 17:00).

Dokładne informacje o konkursie dostępne są pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-online-ag-2018.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy