Komunikat archiwalny

XI edycja konkursu „Seniorzy w akcji”

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w XI edycji konkursu „Seniorzy w akcji” Inkubator + dotacje na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe.

XI edycja konkursu „Seniorzy w akcji”
Fot. Pixabay

Konkurs ma na celu wsparcie osób po 60 roku życia lub par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba do 35 roku życia) w realizacji projektów wzmacniających uczestnictwo osób starszych w życiu lokalnych społeczności.

Wspomagane są przedsięwzięcia, które realizują co najmniej jeden z poniższych celów:

 • angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia,
 • sprzyjają rozwojowi wolontariatu osób starszych,
 • włączają osoby starsze w dialog i współpracę z samorządem lokalnym,
 • uruchamiają i rozwijają inicjatywy oparte na współpracy międzypokoleniowej.

Udzielane wsparcie ma charakter:

 • merytoryczny: w formule inkubatora nakierowanego na dopracowanie i rozwój pomysłów zgłoszonych na konkurs,
 • finansowy: przyznawane są dotacje na projekty dopracowane w inkubatorze.

Zgłaszane projekty powinny realizować cele programu i mieścić się w co najmniej jednym z dwóch obszarów:

 1. Działania Obywatelskie – reprezentowanie interesów i potrzeb osób starszych, tworzenie przestrzeni przyjaznych osobom starszym w środowiskach lokalnych, działania wzmacniające głos seniorów i ich udział w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
 2. Działania Edukacyjne i Kulturalne – przedsięwzięcia kulturalne, artystyczne i edukacyjne.

Organizatorzy programu pragną wspierać projekty, które:

 1. wyrastają z autentycznej pasji i zainteresowań animatora/animatorów projektu; wykorzystują umiejętności, zainteresowania i doświadczenia animatora/animatorów;
 2. przyczyniają się do realnej zmiany w społeczności lokalnej, wnoszą nową wartość do stosowanych w danej społeczności metod i form działania w pracy z ludźmi starszymi i/lub w działaniach międzypokoleniowych;
 3. mają potencjał do wypracowania trwałych, skalowalnych rozwiązań i modeli działania w pracy z osobami starszymi;
 4. aktywnie włączają do działania uczestników projektu, korzystając z ich zasobów i wspierając poczucie ich zaangażowania i sprawczości (osoby, do których zgłoszony projekt jest skierowany, wnoszą istotny wkład w jego realizację, mają wpływ na kształt projektu i przyjęte metody realizacji – nie są biernymi odbiorcami działań);
 5. odpowiadają na dobrze rozpoznane potrzeby społeczności lokalnej i integrują lokalne środowisko (poprzez wykorzystanie zasobów i potencjałów społeczności, budowanie partnerstw, pozyskiwanie sojuszników).

Dodatkowe punkty mogą otrzymać projekty wspierające aktywność obywatelską osób starszych, aktywność starszych mężczyzn, a także projekty, które w nowatorski sposób wykorzystują nowe technologie (np. narzędzia internetowe, komunikatory, aplikacje mobilne, itp.).

O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba do 35 roku życia) we współpracy z organizacją pozarządową czy instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o grant (tzw. „organizacja wspierająca”).

Jedna organizacja/instytucja może być organizacją wspierającą dla maksymalnie dwóch pomysłów zgłoszonych na konkurs. Jedna osoba może zgłosić tylko jeden pomysł na konkurs.

Oferta konkursu „Seniorzy w akcji” szczególnie przystosowana jest do potrzeb organizacji czy instytucji młodych, nowopowstałych oraz takich, które nie mają dużych doświadczeń w realizacji projektów z udziałem osób starszych czy działań międzypokoleniowych, a chcą w tym kierunku rozwijać swoją ofertę (szukają wiedzy i inspiracji).

Minimalna kwota dotacji wynosi 6 000 zł, a maksymalna 12 000 zł. Zaplanowano, że przyznanych zostanie od 33 do 35 dotacji.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90% całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia. Wymagany jest finansowy lub niefinansowy wkład własny (rzeczowy, usługowy, wolontariat) wynoszący minimum 10% całkowitego kosztu przedsięwzięcia.

Program ma charakter ogólnopolski. Projekty powinny być realizowane na terenie Polski i mieć wymiar lokalny – obszarem ich realizacji powinna być jedna lub kilka wybranych społeczności. Jako jedną społeczność należy traktować (w zależności od skali projektu): dzielnicę, miasto/wieś, gminę lub powiat.

Dotacje zostaną przyznane na projekty trwające do 10 miesięcy. Realizacja projektów dofinansowanych w ramach programu może się rozpocząć najwcześniej 1 września 2018, a zakończyć najpóźniej 30 czerwca 2019.

Konkurs podzielony jest na następujące etapy:

 • Etap I – składanie listów intencyjnych: od 7 lutego do 19 marca 2018
 • Etap II – regionalne spotkania z komisją konkursową: maj 2018
 • Etap III – warsztaty i składanie wniosków o dotacje: czerwiec 2018. (Wnioski o dotacje należy przesłać do 25 czerwca 2018 (I grupa warsztatowa) lub do 2 lipca 2018 r. (II grupa warsztatowa).

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://seniorzywakcji.pl/rusza-rekrutacja-do-xi-edycji-programu-seniorzy-w-akcji/

 

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy