Komunikat archiwalny

Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2018”

Celem „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu” jest rozwój bazy obiektów sportowych służących potrzebom polskiego sportu wyczynowego dla zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów.

Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2018”
Fot. http://www.msport.gov.pl/

Program obejmuje w szczególności inwestycje dotyczące budowy, przebudowy lub remontów obiektów specjalistycznych w miejscach, gdzie prowadzone będą szkolenia centralne, w tym inwestycje Centralnego Ośrodka Sportu, inwestycje w dużych aglomeracjach miejskich umożliwiające zawodnikom równoległe prowadzenie szkolenia sportowego i edukacji lub pracy, a także zadania inwestycyjne Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego.

Wysokość środków finansowych, planowana do wydatkowania na realizację Programu w roku 2018, wynosi około 150 mln zł.

O dofinansowanie w ramach Programu mogą się ubiegać:

  1. jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) posiadające osobowość prawną;
  2. stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej.

Dofinansowaniem w ramach Programu objęte mogą być zadania inwestycyjne polegające na przebudowie, remoncie lub inwestycjach obiektów sportowych w ramach następujących obszarów:

  • inwestycje realizowane na potrzeby sportów włączonych do programu igrzysk olimpijskich;
  • baza sportowa Centralnego Ośrodka Sportu (Ośrodki Przygotowań Olimpijskich), jako główne zaplecze szkoleniowo-treningowe dla kadry narodowej;
  • baza sportowa polskich związków sportowych służąca realizacji programu centralnego szkolenia sportowego oraz organizacji imprez sportowych rangi mistrzowskiej;
  • infrastruktura sportowa szkół mistrzostwa sportowego w zakresie obiektów zgodnych z profilem sportowym szkoły oraz innych obiektów sportowych niezbędnych dla prowadzonego szkolenia;
  • infrastruktura sportowa akademii wychowania fizycznego w zakresie obiektów specjalistycznych umożliwiających szkolenie zawodników oraz przygotowanie kadry instruktorsko-trenerskiej;
  • zadania inwestycyjne Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego;
  • inne obiekty infrastruktury sportowej ważne dla rozwoju bazy sportu wyczynowego, w szczególności realizowane w dużych aglomeracjach miejskich, umożliwiające zawodnikom równoległe prowadzenie szkolenia sportowego i edukacji lub pracy.

Dofinansowanie może wynieść do 50%, 70% lub 99% wydatków kwalifikowanych.

Wykaz % dofinansowania znajduje się w Decyzji nr.15 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2018”.

Wnioski inwestycyjne należy złożyć do dnia 15 czerwca 2018 roku.

Przed złożeniem wniosku inwestycyjnego Wnioskodawca musi złożyć do Ministerstwa zgłoszenie zadania inwestycyjnego do Planu Wieloletniego oraz zgłosić zadanie inwestycyjne do Planu Rocznego (w terminie do 15 marca 2018 roku).

Zakwalifikowanie zadania inwestycyjnego do Planu Rocznego jest warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania w ramach Programu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2018-rok/2226,Program-inwestycji-o-szczegolnym-znaczeniu-dla-sportu-edycja-2018.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy