Komunikat archiwalny

Konkurs ofert Zarządu Województwa Małopolskiego pn.: „BO Małopolska”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pod nazwą: „BO Małopolska”.

Konkurs ofert Zarządu Województwa Małopolskiego pn.: „BO Małopolska”
Fot. https://www.malopolska.pl/

Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

W ramach Konkursu zlecone będzie zadanie polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu społecznej kampanii informacyjno-promocyjnej oraz edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Województwa Małopolskiego, którzy ukończyli 16 rok życia, wspierającej wdrażanie i realizację III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Kampania służyć ma zwiększeniu świadomości mieszkańców Małopolski dotyczącej Budżetu Obywatelskiego, kształtowaniu i wzmacnianiu aktywności obywatelskiej oraz zwiększaniu partycypacji społecznej mieszkańców Małopolski poprzez ich czynne włączenie i zaangażowanie w całym procesie wdrażania i realizacji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego (w szczególności do tworzenia i zgłaszania przez mieszkańców własnych projektów zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz do brania udziału w głosowaniu na wybrane zadania).

Zlecenie w/w zadania odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył w 2018 roku na realizację niniejszego zadania środki finansowe do kwoty ogółem 550 000 zł.

W ramach Konkursu przewiduje się finansowanie jednego zadania. W Konkursie wybrana zostanie tylko jedna oferta.

O przyznanie dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210), jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, w jakim realizowane jest zadanie, celami i założeniami Konkursu.

Do Konkursu mogą być składane oferty zadań realizowanych w terminie od 15 marca do dnia 31 października 2018 r.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 1 marca 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1418397,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-wojewodztwa-malopolskiego-w-obszarze-dzialal.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy