Komunikat archiwalny

Konkurs na realizację zadań w obszarze szkolnictwa wyższego, edukacji i wychowania

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 r. pn. „Naukowe Inspiracje-Ciekawe i Kreatywne”.

Konkurs na realizację zadań w obszarze  szkolnictwa wyższego, edukacji i wychowania
Fot. Pixabay

Otwarty konkurs ofert jest podstawą do wyłonienia i dofinansowania najlepszych innowacyjnych projektów edukacyjnych, które wspomogą rozwój działalności naukowej i samokształceniowej kół naukowych, realizowane przez nie projekty oraz przyczynią się do popularyzacji badań naukowych prowadzonych przez koła.

Konkurs ma również na celu wsparcie partnerstw i współpracy podmiotów działających w sferze pożytku publicznego z akademickimi kołami naukowymi oraz szkołami poprzez umożliwienie uczestnictwa uczniów z małopolskich szkół w zajęciach, pokazach i warsztatach promujących działalność naukową realizowanych przez studentów, doktorantów i pracowników naukowych.

W ramach konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na:

  • wspieraniu innowacyjnych inicjatyw o charakterze naukowym celem ich rozpowszechnienia wśród uczniów, studentów i doktorantów przy udziale studenckich i doktoranckich kół naukowych,
  • popularyzacji zagadnień i wyników badań naukowych wśród dzieci i młodzieży wszystkich etapów edukacyjnych przy wykorzystaniu potencjału kół naukowych,
  • kształtowaniu i wspieraniu rozwoju kompetencji kluczowych w regionie,
  • wsparciu projektów interdyscyplinarnych, opartych na współpracy międzyśrodowiskowej, w tym zakresie wykorzystaniu dorobku naukowego przez organizacje pozarządowe oraz realizacji przedsięwzięć naukowych zgłaszanych przez organizacje i odpowiadających na potrzeby wynikające z ich działalności statutowej,
  • rozwoju współpracy kół naukowych z małopolskimi organizacjami pozarządowymi, tworzenie mechanizmów i rozwiązań sprzyjających współpracy systemowej.

Zlecenie ww. zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Do konkursu mogą być składane oferty na realizacje zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 1 kwietnia 2018 roku, a kończyć nie później niż 31 grudnia 2018 roku.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne obszarem, celami i założeniami konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu przeznaczono środki finansowe do kwoty ogółem 180 000 zł. Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację zadania nie może być wyższa niż 10 000 zł.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym co najmniej w wysokości 10% wszystkich kosztów realizacji zadania, rozumianym jako suma innych środków finansowych, wkładu osobowego, wkładu rzeczowego, z zastrzeżeniem, iż wykazanie się innymi środkami finansowymi jest obligatoryjne. 

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 30 marca 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1425394,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obszarze-nauki-szk.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy