Komunikat archiwalny

Konkurs Ministra Zdrowia na upowszechnianie programów profilaktycznych opartych na podstawach naukowych

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Rozwijanie oferty i upowszechnianie programów profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, które zapobiegają zagrożeniom związanym z dostępem dzieci i młodzieży do treści pornograficznych, uprzedmiatawiających i seksualizujących od 2018 r.

Konkurs Ministra Zdrowia na upowszechnianie programów profilaktycznych opartych na podstawach naukowych
Fot. Pixabay

Konkurs został ogłoszony w ramach Zadania 2. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym, Celu operacyjnego 3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na rozwijaniu oferty i upowszechnianie programów profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, które zapobiegają zagrożeniom związanym z dostępem dzieci i młodzieży do treści pornograficznych, uprzedmiatawiających i seksualizujących.

Zadanie powinno być realizowane z uwzględnieniem aktualnej wiedzy naukowej.

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe
i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Na realizację w/w zadania przeznaczono dotację celową w kwocie 150 000 zł., w tym: w 2018 r.- 50 000 zł; w 2019 r. - 50 000 zł; - w 2020 r. - 50 000 zł.

Maksymalny dopuszczalny poziom finansowania zadania ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych przeznaczonych na realizację NPZ wynosi 100%.

Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Termin ostateczny składania ofert upływa w dniu 23 marca 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.bip.mz.gov.pl/ogloszenia/konkursy-narodowy-program-zdrowia/?pid=53267

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy