Komunikat archiwalny

Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania zaburzeniom odżywiania - konkurs ofert

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania zaburzeniom odżywiania o podłożu psychicznym w populacji generalnej oraz populacjach o zwiększonym ryzyku.

Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania zaburzeniom odżywiania - konkurs ofert
Fot. Pixabay

Konkurs ogłaszany jest w ramach Zadania 2. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym, Celu Operacyjnego 3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na prowadzeniu działań na rzecz zapobiegania zaburzeniom odżywiania o podłożu psychicznym w populacji generalnej oraz populacjach o zwiększonym ryzyku. Zadanie powinno być realizowane z uwzględnieniem aktualnej wiedzy naukowej.

Oferent zorganizuje grupy wsparcia w co najmniej 4 miastach wojewódzkich, nie sąsiadujących ze sobą. Oferent zapewni promocję działań na terenie ogólnopolskim wśród grup docelowych, tj. osób z grup ryzyka zaburzeniami odżywiania (w tym w szczególności dzieci i młodzież oraz osoby we wczesnym okresie dorosłości); rodzice/opiekunowie prawni dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i/lub personel merytoryczny placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych i Specjalistycznych Poradni.

Zadanie może obejmować działania poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych, np. opracowanie bezpłatnej aplikacji, przeznaczanej na urządzenia mobilne, popularyzującej działania profilaktyczne, wiedzę na temat zaburzeń odżywiania, możliwej do uzyskania pomocy oraz o formach pomocy m.in. poprzez udział w grupach wsparcia.

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe
i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Na realizację zadania w ramach ogłaszanego konkursu przeznaczono dotację celową w kwocie
1 500 000 zł, w tym: w 2018 r. - 500 000 zł; w 2019 r. - 500 000 zł; w 2020 r. - 500 000 zł.

Termin ostateczny składania ofert upływa w dniu 23 marca 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.bip.mz.gov.pl/ogloszenia/konkursy-narodowy-program-zdrowia/?pid=53265

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy