Komunikat archiwalny

Konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs nr.: POWR.02.10.00-IP.02-00-003/18, „Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole – II edycja”.

Konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
Fot. Pixabay

Konkurs został ogłoszony w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Niniejsza edycja konkursu dotyczy 5 województw: dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, wielkopolskiego. W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt na każde z 5 województw.

Każdy projekt powinien dotyczyć wdrożenia programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, wypracowanych w ramach projektu pozakonkursowego ORE, wyłącznie dla jednego z ww. województw.

Osoby objęte wsparciem to dyrektorzy i wicedyrektorzy - osoby pełniące tę funkcję lub przygotowujące się do jej pełnienia. Wsparcie obejmuje szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji (w tym dawny Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji
 • Zawodowej i Ustawicznej włączony z dniem 1 lipca 2016 r. w strukturę organizacyjną
 • Ośrodka Rozwoju Edukacji),
 • Instytut Badań Edukacyjnych,
 • Centrum Informatyczne Edukacji,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych,
 • samorząd gospodarczy i zawodowy,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
 • przedsiębiorcy,
 • pracodawcy,
 • placówki doskonalenia nauczycieli,
 • szkoły wyższe.

W ramach konkursu, zgodnie z kryterium dostępu nr 2, obligatoryjna jest realizacja projektów w partnerstwie z podmiotem, którego zadania statutowe są związane z kształceniem lub doskonaleniem zawodowym nauczycieli zgodnie z przepisami rozporządzenia MEN z dnia 29 września 2016 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Ponadto wnioskodawca musi spełniać warunek określony w kryterium dostępu nr 1, zgodnie z którym beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa dla przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty, w tym co najmniej 1 projektu lub usług o zasięgu co najmniej wojewódzkim, o łącznej wartości stanowiącej co najmniej 1/3 wartości projektu składanego w odpowiedzi na niniejszy konkurs.

Nabór wniosków i ich ocena będą prowadzone w sposób ciągły do wyczerpania alokacji. Wnioski będą przyjmowane w ramach odrębnych rund. Nabór wniosków będzie prowadzony w następujących terminach:

 • I runda: od 5 kwietnia do 22 kwietnia 2018 roku.
 • II runda: od 23 kwietnia do 6 maja 2018 roku.
 • III runda: od 7 maja do 20 maja 2018 roku.
 • IV runda: od 21 maja do 3 czerwca 2018 roku.

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 20 773 900 PLN. Dla województwa małopolskiego maksymalna wartość dofinansowania projektu to 6 406 700 zł dla minimum 688 uczestników,

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 97%. W ramach konkursu konieczne jest wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 3% kosztów ogółem projektu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-nr-powr-02-10-00-ip-02-00-003-18-szkolenie-i-doradztwo-dotyczace-rozwijania-kompetencji-kluczowych-uczniow-niezbednych-do-poruszania-sie-na-rynku-pracy-dla-dyrektorow-wicedyrek/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy