Komunikat archiwalny

Ogłoszono konkurs pn.: Akademia Menadżera MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, ogłosiła konkurs nr POWER.02.21.00-IP.09-00-003/18 pn.: „Akademia Menadżera MŚP".

Ogłoszono konkurs pn.: Akademia Menadżera MŚP
Fot. Pixabay

Nabór prowadzony jest w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Przedmiotem konkursu jest wybór beneficjentów obsługujących wsparcie szkoleniowe i doradcze dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi.

Uczestnikami projektu będą przedsiębiorcy, kadra menadżerska przedsiębiorstw lub osoby przewidziane do objęcia stanowiska kierowniczego, tj.:

 • właściciele MŚP,
 • pracownicy MŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych,
 • pracownicy MŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Konkurs realizowany jest na terenie całej Polski, w podziale na pięć następujących makroregionów:

 • Makroregion 1 – województwo: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie;
 • Makroregion 2 – województwo: lubelskie, mazowieckie;
 • Makroregion 3 – województwo: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie;
 • Makroregion 4 – województwo: łódzkie, opolskie, śląskie;
 • Makroregion 5 – województwo: dolnośląskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie.

Na terenie każdego Makroregionu realizowany będzie 1 projekt, co oznacza, że w konkursie wybranych do dofinansowania zostanie maksymalnie 5 projektów.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r. 1240, z późn. zm.),
 • organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2015 r., poz. 2029),
 • organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2016 r. poz. 1285, z późn. zm.),
 • organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881),
 • przedsiębiorcy.

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien posiadać niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w udzielaniu wsparcia mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom lub ich pracownikom.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 48 miesięcy, a termin jego rozpoczęcia nie może być późniejszy niż 3 miesiące od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w terminie od 30 marca do 11 maja 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.power.gov.pl/nabory/1-129/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy