Komunikat archiwalny

Konkurs Zarządu Województwa Małopolskiego na realizację projektu „Małopolska Akademia Kobiecego Futbolu II edycja 2018-2019”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w obszarze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na lata 2018 – 2019 z zakresu realizacji projektu „Małopolska Akademia Kobiecego Futbolu II edycja 2018-2019” wybranego w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Konkurs Zarządu Województwa Małopolskiego na realizację projektu „Małopolska Akademia Kobiecego Futbolu II edycja 2018-2019”
Fot. Pixabay

Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i zlecenie podmiotowi(-om) prowadzącemu(-ym) działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, odpowiadającego celom „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

W ramach konkursu zlecone będzie w szczególności zadanie polegające na upowszechnianiu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w ogólnorozwojowych zajęciach sportowych.

Zlecenie w/w zadania odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

W ramach konkursu przewiduje się realizację, w latach 2018 – 2019, projektu „Małopolska Akademia Kobiecego Futbolu II edycja 2018-2019” wybranego w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Projekt będzie polegał na organizacji, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem dla tego typu wydarzeń, nieodpłatnych i cyklicznych zawodów treningowo-szkoleniowych, w otwartej formule, dla dziewcząt w kategoriach U-10, U-14 i OPEN z terenu województwa małopolskiego, których celem będzie budowanie świadomości związanej z kobiecą piłką nożną wśród lokalnej społeczności oraz podnoszenie wiedzy o różnorodności płci w sporcie.

Planuje się wybór i finansowanie jednej oferty obejmującej cały zakres projektu.

Na realizację zadania wybranego w ramach Konkursu w 2018 roku przeznaczono środki finansowe do kwoty ogółem 280 000 zł, w tym: w 2018 r. – do kwoty 130 000 zł, w 2019 r. – do kwoty 150 000 zł.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami Konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Do konkursu mogą być składane oferty na zadanie realizowane w okresie dwuletnim, którego realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 6 kwietnia 2018 roku, a zakończy nie później niż 31 grudnia 2019 roku.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 23 marca 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1425701,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-wojewodztwa-malopolskiego-w-dz.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy