Komunikat archiwalny

Konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach PO WER 2014-2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach PO WER 2014-2020
Fot. Pixabay

Konkurs obejmuje typ operacji: Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu, w tym:

  • opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem europejskich ram staży zawodowych,
  • opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 17 231 000 PLN i została podzielona na 32 branże wymienione w regulaminie konkursu.

Jeden projekt może obejmować tylko jedną z 32 branż. W ramach konkursu wybrany zostanie jeden projekt dla każdej z 32 wskazanych branż.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%. W ramach konkursu nie przewidziano możliwości wniesienia wkładu własnego beneficjenta.

Nabór wniosków i ich ocena będą prowadzone w sposób ciągły do wyczerpania alokacji w ramach każdej z 32 branż. Wnioski będą przyjmowane w ramach odrębnych rund. Nabór wniosków będzie prowadzony w następujących terminach:

  • I runda: od 5 kwietnia do 15 kwietnia 2018 roku.
  • II runda: od 17 kwietnia do 22 kwietnia 2018 roku.
  • III runda: od 24 kwietnia do 30 kwietnia 2018 roku.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP oraz wskazane w kryterium dostępu, zgodnie z którym beneficjentem projektu mogą być przedsiębiorcy lub pracodawcy, partnerzy społeczni zgodnie z definicją w SZOOP dla PO WER, samorząd gospodarczy i zawodowy, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie i zawodowe, organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych, właściwi dla branż, wymienionych w pkt. 1.4 regulaminu konkursu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/215-ksztalcenie-i-szkolenie-zawodowe-dostosowane-do-potrzeb-zmieniajacej-sie-gospodarki-28/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy