Komunikat archiwalny

Konkurs Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs na realizację w latach 2018-2019 zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Konkurs Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Fot. Pixabay

Konkurs obejmuje następujące zadania:

  • Zadanie 5.2.1 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja szkoleń w zakresie uzależnień behawioralnych ze szczególnym uwzględnieniem metod o udokumentowanej skuteczności w profilaktyce i leczeniu uzależnień. (art. 88, ust.4, pkt.4 Ustawy o grach hazardowych)

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota dofinansowania w zł

1

Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy.

150 000,00

 

  • Zadanie 5.2.1 pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja projektów szkoleniowych w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych do studentów kierunków mających zastosowanie w obszarze zdrowia publicznego. (art. 88, ust.4, pkt.4 Ustawy o grach hazardowych)

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota dofinansowania w zł

2

Realizacja projektów szkoleniowych w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych do studentów kierunków mających zastosowanie w obszarze zdrowia publicznego.

61 980,00

 

  • Zadanie 5.2.1 pkt 3 Narodowego Programu Zdrowia: Szkolenie przedstawicieli zawodów mających kontakt z osobami uzależnionymi lub zagrożonymi uzależnieniami behawioralnymi (m.in. osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, operatorzy gier losowych, pracownicy socjalni, itp.) (art. 88, ust.4, pkt.4 Ustawy o grach hazardowych)

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota dofinansowania w zł

3

Opracowanie modułu szkoleniowego obejmującego wiedzę z zakresu uzależnień behawioralnych zagrażających dzieci i młodzieży oraz przeprowadzenie szkolenia adresowanego do pracowników oświaty (nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych).

150 000,00

 

  • Zadanie 5.2.1 pkt 4 Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie innych działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym m.in. wydanie publikacji, seminariów przeprowadzenie konferencji. (art. 88, ust.4, pkt.4 Ustawy o grach hazardowych)

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota dofinansowania w zł

4

Opracowanie, wydanie i dystrybucja materiałów zawierających podstawowe informacje na temat uzależnień behawioralnych, adresowanych do nauczycieli i pedagogów, uwzględniających wnioski i rekomendacje wynikające z badań zrealizowanych ze środków FRPH.

200 000,00

 

  • Zadanie 5.2.2 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym m.in. prowadzenie kampanii społecznych, wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych. (art. 88, ust.4, pkt.1 Ustawy o grach hazardowych)

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota dofinansowania w zł

5

Realizacja działań służących upowszechnianiu wiedzy z zakresu uzależnień behawioralnych, w tym opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych.

435 800,00

6

Organizacja regionalnych konferencji na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi uwzględniających metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów tym zakresie.

100 000,00

7

Przygotowanie i przeprowadzenie edukacyjnej kampanii społecznej na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi.

 

500 000,00

 

  • Zadanie 5.3.1.pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja działań służących podniesieniu poziomu wiedzy społeczeństwa i zwiększeniu świadomości ryzyka związanego z uzależnieniami behawioralnymi, kształtowanie postaw prozdrowotnych, wzmacnianie czynników chroniących i ograniczanie czynników ryzyka. (art. 88, ust.4, pkt.2 Ustawy o grach hazardowych)

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota dofinansowania w zł

8

Realizacja działań profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych, ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania komputera i Internetu.

150 000,00

9

Opracowanie ogólnopolskiego programu edukacyjnego w zakresie e-uzależnień i/lub hazardu adresowanego do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, który będzie wdrożony we wszystkich szkołach w Polsce.

200 000,00

 

  • Zadanie 5.3.2. Narodowego Programu Zdrowia: Poszerzanie oferty programów wczesnej interwencji, profilaktyki selektywnej skierowanych do jednostek lub grup narażonych na czynniki ryzyka. (art. 88, ust.4, pkt.2 Ustawy o grach hazardowych)

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota dofinansowania w zł

10

Realizacja działań w zakresie profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi.

77 700,00

 

  • Zadanie 5.4. Narodowego Programu Zdrowia: Rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna - rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnień behawioralnych poprzez zapewnienie m.in. dostępu do zróżnicowanej oferty oddziaływań pomocowych dla problemowych i patologicznych hazardzistów oraz osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskim i rodzinom. (art. 88, ust.4, pkt.3 Ustawy o grach hazardowych)

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota dofinansowania w zł

11

Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnymi oraz wsparcia ich bliskich i rodzin.

100 000,00

12

Kompleksowe centra pomocy dla osób uzależnionych od hazardu oraz innych uzależnień behawioralnych (CPU).

200 000,00

 

  • Zadanie 5.5. Narodowego Programu Zdrowia: Badania naukowe, epidemiologiczne, monitoring, ewaluacja - wspieranie badań naukowych dotyczących uzależnień behawioralnych a także rozwiązywania problemów z tym związanych. (art. 88, ust.4, pkt.3 Ustawy o grach hazardowych)

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota dofinansowania w zł

13

Przeprowadzenie badań naukowych służących pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego.

326 129,00

14

e-Games. Gry komputerowe i hazard w Internecie: wielonarodowe badania empiryczne.

250 000,00

15

Przeprowadzenie badań epidemiologicznych na reprezentatywnej próbie uczniów/ wychowanków, rodziców i nauczycieli/ wychowawców rozpoznających problem nadużywania mediów elektronicznych oraz problem e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży.

100 000,00

16

Przygotowanie zestawu narzędzi diagnostycznych identyfikujących problem nadużywania mediów elektronicznych przez dzieci i młodzież.

100 000,00

17

Dokonanie przeglądu i analizy badań z zakresu problematyki e-uzależnień oraz określenie  wniosków i rekomendacji z nich wynikających w zakresie profilaktyki e-uzależnień.

50 000,00

 

Wnioskodawcami w konkursie mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015 poz. 1916 z późn. zm.), to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, z późn. zm.), które spełniają dodatkowo wymagania dla wnioskodawców określone przy poszczególnych zadaniach.

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji w/w zadań wynosi 3 151 609 zł.

Wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 5% całkowitych kosztów projektu.

Termin ostateczny składania wniosków upływa w dniu 30 marca 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=7503302

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy