Komunikat archiwalny

Uzupełniające konkursy MRPiPS w ramach programu: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - nowy wymiar 2020

Ogłoszenie MRPiPS dotyczy następujących konkursów:

 1. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2018”.
 2. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 1018”.
 3. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”- edycja 2018 r.”
Uzupełniające konkursy MRPiPS w ramach programu: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - nowy wymiar 2020
Fot. Pixabay

Celem głównym projektów w ramach w/w konkursów jest włączenie i wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie oraz rozwój systemu aktywnej integracji poprzez wsparcie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

1. „Aktywne postawy młodzieży - podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” - edycja 2018 r.

Działania konkursowe adresowane są do osób w wieku 15 - 29 lat, mieszkających zarówno na terenie gmin miejskich, miejsko - wiejskich, jak też wiejskich. W grupie tej powinna znaleźć się młodzież ze środowisk ubogich i zaniedbanych społecznie, w tym młodzież szkolna, studiująca, pozaszkolna, objęta wsparciem organizowanym w ramach centrów i klubów integracji społecznej. Działania proponowane w konkursie, mają wpływać na poprawę sytuacji życiowej tych osób.

W konkursie należy zrealizować działania obligatoryjne oraz wybrane jedno z dwóch działań fakultatywnych:

a)  działania obligatoryjne:

Opracowanie i wdrożenie lokalnego programu w zakresie aktywizacji społecznej młodzieży, z wykorzystaniem potencjału i zasobów szkół, podmiotów reintegracyjnych oraz lokalnych sieci świetlic i klubów młodzieżowych. Taki program powinien być opracowany z reprezentacją środowiska młodzieżowego i być nakierowany na:

 • edukację obywatelską, zmierzającą do przyszłościowego zwiększenia uczestnictwa młodego pokolenia w procesach podejmowania decyzji - preferowane formy edukacyjne to organizacja debat, warsztatów dyskusyjnych, nauka organizacji konsultacji społecznych,
 • animację młodzieżowych liderów - preferowane formy zajęć to nauka tworzenia i organizowania własnych grup formalnych (młodzieżowych organizacji pozarządowych) oraz grup nieformalnych, które będą mogły w przyszłości uczestniczyć w partycypacyjnym projektowaniu miejsc integracji, spędzania wolnego czasu np. ośrodków kultury, bibliotek, obiektów sportowych, miejsc spotkań, parków, placów zabaw etc.,
 • naukę samoorganizacji i reprezentacji środowiskowej - preferowane formy zajęć to nauka i ćwiczenia w zakresie procesu tworzenia i rozwoju ciał reprezentujących młodzież np. samorząd szkolny, rady młodzieżowe etc.,
 • edukację w obszarze wolontariatu i ekonomii społecznej - preferowane formy zajęć to nauka i praktyczne ćwiczenia w zakresie tradycji i wartości wolontariatu, organizowanie wolontariatu w podmiotach ekonomii społecznej, świetlicach i klubach młodzieżowych.

b) działania fakultatywne:

 • Opracowanie i wdrożenie lokalnego programu dotyczącego przedsiębiorczości społecznej na lokalnym rynku pracy, który przeznaczony byłby dla młodzieży. Taki program powinien być dodatkową edukacyjną inicjatywą realizowaną przede wszystkim w szkołach lub innych instytucjach i podmiotach (np. w organizacjach pozarządowych, domach kultury czy ośrodkach sportu) z ukierunkowaniem na:
  - wiedzę o podstawowych formach przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej, podmiotach reintegracyjnych na wypadek pierwszych niepowodzeń na rynku pracy,
  - przybliżeniu wiedzy o akademickich biurach karier i inkubatorach przedsiębiorczości akademickiej,
  - promowaniu i wspieraniu spółdzielczości uczniowskiej i akademickiej (animacja, zajęcia metodyczno-szkoleniowe, konkursy z wiedzy o spółdzielczości, w tym socjalnej etc.)

lub

 • Opracowanie i wdrożenie lokalnego programu skierowanego do młodzieży, który będzie określał działania o charakterze profilaktycznym, propozycje kształcenia w zakresie nabycia umiejętności społecznych oraz form spędzania czasu wolnego.
  Aranżowane zajęcia w określonej tematyce będą kładły nacisk na wykorzystanie indywidualnych preferencji i zdolności uczestników, jak również na edukację w zakresie problemu uzależnień zarówno wśród młodzieży, jak i w ich najbliższym otoczeniu.
  W działaniach należy wykorzystać lokalny potencjał instytucji i podmiotów różnych sektorów usług publicznych (np. szkół, świetlic i klubów młodzieżowych).
  Zajęcia powinny być ukierunkowane na edukację:
  - kulturalną, rozumianą m.in. jako organizacja interaktywnych zajęć twórczych (muzycznych, plastycznych, audiowizualnych etc.) wykorzystujących lokalną infrastrukturę kulturalną,
  - historyczną, rozumianą m.in. jako organizacja interaktywnych warsztatów związanych z podmiotową tematyką, pogłębiającą wiedzę i zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej, jej historię, zabytki, mieszkańców,
  - medialną, rozumianą m.in. jako organizacja interaktywnych zajęć warsztatowych, gier, quizów pozwalających nabywać kompetencje medialne i informacyjne,
  - zdrowotną, rozumianą m.in. jako działania w obrębie aktywności fizycznej i sportu, wypoczynku, krajoznawstwa, turystyki społecznej, w tym organizacji rajdów, biegów na orientację, biegów tematycznych, oraz rozwój indywidualnych zainteresowań, działalności hobbystycznej i kółek zainteresowań.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podmioty te powinny prowadzić w swoich strukturach centrum lub klub integracji społecznej.

Na realizację projektów w ramach uzupełniającego konkursu pozostało 470 195 zł. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 40 000 zł i nie może przekroczyć 80% kwoty całkowitych kosztów oferty. Wymagany jest wkład własny, który stanowi 20% całkowitej kwoty planowanej na wykonanie zadania.

2. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” - edycja 2018 r.

W konkursie należy zrealizować działania obligatoryjne oraz wybrane jedno z dwóch działań fakultatywnych:

a) działania obligatoryjne:

 • zaprogramowanie i wdrożenie lokalnego programu reintegracji zawodowej i społecznej, z obowiązkowym wykorzystaniem podmiotu zatrudnienia socjalnego, centrum lub klubu integracji społecznej, przy zapewnieniu minimalnego poziomu jakości usług (standard minimalny) oraz efektów w zakresie reintegracji społecznej, reintegracji zawodowej i zatrudnienia wśród absolwentów Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Lokalny program reintegracji zawodowej i społecznej stanowić ma integralną część realizowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych na poziomie gminy, powiatu lub województwa.
  Minimalny standard zostanie uznany za odpowiedni, kiedy w projekcie zostaną określone na odpowiednim poziomie usługi w zakresie modułu organizacyjnego, usługowego i efektów reintegracji.

b) działania fakultatywne:

 • Typ fakultatywny I: Wdrożenie dodatkowych usług społecznych, obok usług reintegracji społecznej i zawodowej, o ile jest to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny czy środowiska. W ramach działań można zastosować np.: usługi asystenckie wobec osób niepełnosprawnych, asystenturę rodzinną, terapie i mediacje, organizowanie dla rodzin uczestników programu aktywizacji społecznej i zawodowej, spotkań mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji. Działania w ramach tego typu mają wzmocnić formę kompleksowego udzielania wsparcia dla osób lub rodzin korzystających z usług podmiotu zatrudnienia socjalnego, na poziomie lokalnym.
 • Typ fakultatywny II: Zorganizowanie działań o charakterze inicjatywno-dyskusyjnym w celu przygotowania na potrzeby danej gminy/powiatu ośrodka doradczo-edukacyjnego, służącego animacji form pomocy, w tematyce zatrudnienia socjalnego. Przedsięwzięcie to powinno być skierowane do przedstawicieli samorządu terytorialnego, lokalnych i regionalnych instytucji oraz organizacji obywatelskich i powinno mieć charakter spotkań inicjujących tworzenie lokalnych i regionalnych platform współpracy na rzecz propagowania zatrudnienia socjalnego, jako formy przeciwdziałania i ograniczania zjawiska wykluczenia społecznego.

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Podmioty te muszą posiadać w swojej strukturze centrum lub klub integracji społecznej.

Na realizację projektów w ramach uzupełniającego konkursu pozostało 368 400 zł. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 000 zł i nie może przekroczyć 80% kwoty całkowitych kosztów realizacji projektu. Wymagany jest wkład własny, który stanowi minimum 20% całkowitej kwoty planowanej na realizację zadania publicznego.

3. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”- edycja 2018

W konkursie należy zrealizować działania obligatoryjne oraz wybrane jedno z dwóch działań fakultatywnych:

a) działania obligatoryjne:

 • zaktywizowanie określonej grupy mieszkańców korzystających z pomocy społecznej, poprzez realizację kontraktów socjalnych lub indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego poprzez uczestnictwo w zajęciach w CIS/KIS;
 • aktywizacja zawodowa uczestników projektu w oparciu o zastosowanie instrumentów rynków pracy (prace społecznie użyteczne, roboty publiczne, prace interwencyjne, staże) oraz potencjał lokalnych zasobów;
 • pomoc w usamodzielnieniu ekonomicznym beneficjentów projektu, poprzez dążenie do stworzenia przez nich własnych miejsc pracy np. w formie spółdzielni socjalnej, jak również przystąpienia do już istniejącej spółdzielni, założenia własnej działalności gospodarczej lub podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy;

b) działania fakultatywne:

Organizowanie i przeprowadzanie spotkań metodyczno-edukacyjnych (warsztatów) dla środowiska:

 • lokalnych instytucji (partnerów) na temat sposobów wspólnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu z wykorzystaniem instytucji zatrudnienia socjalnego (np. zajęcia animacji liderów reintegracji, wspólne diagnozowanie grup i przyczyn wykluczenia),

lub

 • środowiska podmiotów reintegracyjnych (sieć/platforma) o zasięgu regionalnym na temat wymiany wzajemnych doświadczeń w realizacji usług, poszukiwania oraz wypracowywania rozwiązań zbliżających do standaryzacji a także podejmowania współpracy z przedstawicielami powiatowych/wojewódzkich zespołów ds. ekonomii społecznej lub radami działalności pożytku publicznego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podmioty te powinny prowadzić w swoich strukturach Centrum lub Klub Integracji Społecznej lub muszą nawiązać współpracę z centrum lub klubem funkcjonującym na terenie działalności podmiotu wnioskującego.

Na realizację projektów w ramach uzupełniającego konkursu pozostało 368 400 zł. Na realizację zadania można uzyskać dofinansowanie w wysokości od 50 000 zł do 100 000 zł, przy czym kwota ta nie może przekroczyć 80% kwoty całkowitych kosztów projektu. Kwotę minimum 20% wkładu własnego powinny stanowić w całości lub częściowo środki finansowe, którymi dysponuje podmiot uprawniony (własne lub pochodzące z innych źródeł).

Oferty w ramach wszystkich powyższych uzupełniających konkursów należy składać do 23 marca 2018 roku.

Więcej informacji o wszystkich trzech konkursach można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/pomoc-spoleczna/konkursy-2018/#akapit7

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy