Konkurs Zarządu Województwa Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie rozwoju potencjału małopolskich organizacji pozarządowych poprzez utworzenie i prowadzenie sieci Marszałkowskich Ośrodków Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Konkurs Zarządu Województwa Małopolskiego
Fot. Pixabay

W ramach Konkursu zlecone będą zadania publiczne polegające na utworzeniu i prowadzeniu pięciu Ośrodków Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach mającej powstać sieci Marszałkowskich Ośrodków Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, których głównym celem będzie rozwój potencjału małopolskich organizacji pozarządowych oraz wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego na terenie Województwa Małopolskiego, m. in. w zakresie:

  • zwiększania kompetencji członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych;
  • rozwoju i profesjonalizacji działalności organizacji pozarządowych;
  • pobudzania mieszkańców Małopolski do aktywnego uczestnictwa w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, w tym grup nieformalnych;
  • podejmowania działań informacyjno-edukacyjnych przygotowujących mieszkańców do podejmowania różnych form aktywności społecznej i obywatelskiej, w tym w zakresie zwiększania świadomości mieszkańców Małopolski dotyczącej Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, kształtowaniu i wzmacnianiu aktywności obywatelskiej oraz zwiększaniu partycypacji społecznej mieszkańców Małopolski poprzez ich czynne włączenie i zaangażowanie w całym procesie wdrażania i realizacji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego (w szczególności do tworzenia i zgłaszania przez mieszkańców własnych projektów zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego oraz do brania udziału w głosowaniu na wybrane zadania).

Sieć Marszałkowskich Ośrodków Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego będzie obejmować swoim działaniem teren całego Województwa Małopolskiego.

W ramach Sieci zostanie utworzonych pięć subregionalnych Marszałkowskich Ośrodków Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego:

  • z siedzibą w subregionie Tarnowskim - obejmującym m. Tarnów oraz powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski.

Na realizację zadania publicznego przeznacza się środki finansowe do kwoty 80 000 zł.

  • z siedzibą w subregionie Sądeckim - obejmującym m. Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki.

Na realizację zadania publicznego przeznacza się środki finansowe do kwoty 80 000 zł.

  • z siedzibą w subregionie Podhalańskim - obejmującym powiaty: myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański.

Na realizację zadania publicznego przeznacza się środki finansowe do kwoty 80 000 zł.

  • z siedzibą w subregionie Małopolska Zachodnia - obejmującym powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki.

Na realizację zadania publicznego przeznacza się środki finansowe do kwoty 80 000 zł.

  • z siedzibą w subregionie Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego – obejmującym m. Kraków oraz powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki.

Na realizację zadania publicznego przeznacza się środki finansowe do kwoty 145 000 zł.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW oraz stowarzyszenia zwykłe, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, w jakim realizowane jest zadanie, celami i założeniami Konkursu.

Do Konkursu mogą być składane oferty zadań publicznych realizowanych w terminie od 20 kwietnia do dnia 31 grudnia 2018 r.

Oferent/Oferenci zobowiązani są wykazać się wkładem własnym na poziomie co najmniej 20% wszystkich kosztów realizacji zadania publicznego z zastrzeżeniem, że wkład własny finansowy musi stanowić co najmniej 10% wszystkich kosztów realizacji zadania publicznego.

Wkład własny Oferenta/Oferentów rozumiany jest jako suma wkładu: finansowego, osobowego i rzeczowego, z zastrzeżeniem, że wkład finansowy i osobowy jest obligatoryjny w kalkulacji przewidywanych kosztów, natomiast wkład rzeczowy jest fakultatywny.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 27 marca 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1426962,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obszarze-dzialalno.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy