Komunikat archiwalny

Konkurs w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Konkurs w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”
Fot. Pixabay

W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie udzielone zostanie projektom, dzięki którym zostaną zdigitalizowane zasoby kultury, w tym materiały archiwalne, nastąpi zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania

Do ubiegania się o wsparcie uprawnione są następujące podmioty:

  • państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury,
  • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
  • ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,
  • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
  • biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego.

Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować:

  • wyżej wymienione podmioty,
  • przedsiębiorcy,
  • organizacje pozarządowe.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 113 000 000 PLN. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie może być niższa niż 4 mln PLN, a maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 mln EURO.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 84,63 % wydatków kwalifikowanych projektu, Wymagany jest wkład własny stanowiący minimum 15,37 % wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wnioski można składać w terminie od 30 kwietnia do 17 września 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-cyfrowa-dostepnosc-i-uzytecznosc-informacji-sektora-publicznego-232-cyfrowe-udostepnienie-zasobow-kultury-2/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy