Komunikat archiwalny

Konkurs w ramach PO WER, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłosiło konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18, na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Konkurs w ramach PO WER, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa
Fot. Pixabay

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Nowe rozwiązanie - to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce.

Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną. Wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia do wniosku listu intencyjnego dotyczącego zawiązanego partnerstwa ponadnarodowego.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach dwóch tematów:

 1. Wypracowanie metod rozwiązywania problemu bezdomności, w szczególności w zakresie wsparcia osób bezdomnych w wychodzeniu z bezdomności.
 2. Wypracowanie metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie z uwzględnieniem działań różnych instytucji realizujących zadania z tego zakresu, w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług.

W projekcie muszą zostać wykorzystane przynajmniej dwa rodzaje działań współpracy ponadnarodowej spośród następujących:

 1. wypracowanie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń;
 2. transfer, zaadaptowanie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń;
 3. równoległe tworzenie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń;
 4. wymiana informacji i doświadczeń,

w tym obowiązkowo jednym z nich jest wymiana informacji i doświadczeń.

Realizacja projektu współpracy ponadnarodowej musi obejmować 6 etapów (zadań):

 1. przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym;
 2. testowanie wypracowanego rozwiązania na grupie docelowej projektu, z możliwym wsparciem partnera ponadnarodowego;
 3. analiza efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii eksperta/ów oraz wsparcia partnera ponadnarodowego;
 4. opracowanie z partnerem ponadnarodowym ostatecznej wersji wdrożeniowej produktu z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy;
 5. wdrożenie rozwiązania do praktyki, z możliwym wsparciem partnera ponadnarodowego;
 6. wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika w celu zapewnienia skutecznej trwałości stosowania wypracowanego rozwiązania, z możliwym wsparciem partnera ponadnarodowego.

Zastosowanie i wykorzystanie przygotowanych w projekcie współpracy ponadnarodowej nowych rozwiązań powinno dotyczyć możliwie najszerszego zasięgu geograficznego, w przypadku którego dotychczasowe działania w obszarach tematycznych objętych konkursem nie były wystarczające lub wymagają nowego/zmodyfikowanego podejścia. Mówiąc o zastosowaniu nowego rozwiązania na możliwie najszerszym obszarze geograficznym należy rozumieć obszar całego kraju. Nie będzie miało uzasadnienia realizowanie projektu we współpracy ponadnarodowej, jeżeli będzie on dotyczył tylko zastosowania rozwiązania do problemów wyłącznie o charakterze lokalnym.

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

 • podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;
 • administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
 • jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;
 • instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;
 • instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
 • szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;
 • uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;
 • przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;
 • organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
 • podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 45 000 000 PLN (w tym maksymalna kwota dofinansowania 43 650 000 PLN).

Minimalna wartość projektu określona w budżecie projektu wynosi 500 000 PLN. Wymagany jest wkład własny stanowiący 5,71% wydatków kwalifikowanych.

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 25 maja do 29 czerwca 2018 roku do godz. 14.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/43-wspolpraca-ponadnarodowa-19/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy