Komunikat archiwalny

Konkurs ofert Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: Opracowanie i wydanie materiałów edukacyjnych dotyczących prawidłowej diety dostosowanej do rodzaju aktywności zawodowej.

Konkurs ofert Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Fot. Pixabay

Konkurs został ogłoszony w ramach zadania: Promowanie inicjatyw dotyczących prawidłowego żywienia i podejmowania aktywności fizycznej wśród służb mundurowych, w ramach Działania 1.2 Działania informacyjne i edukacyjne, Celu Operacyjnego 1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na Opracowaniu i wydaniu materiałów edukacyjnych dotyczących prawidłowej diety dostosowanej do rodzaju aktywności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem służby w jednostkach mundurowych.

Materiały przeznaczone będą do użytkowania, i poszerzenia wiedzy oraz praktycznego wykorzystania przez funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych i administracji.

W ramach realizacji zadania oczekuje się:

  • opracowania merytorycznego materiałów edukacyjnych, w podziale przynajmniej na 2 grupy problemowe wynikające z rodzaju aktywności. W przygotowanych materiałach należy uwzględnić charakter wykonywanej służby, w tym służbę w nieregularnym systemie, pracę nocną oraz pracę o charakterze statycznym (przy biurku),
  • zaproponowania, w ramach przygotowanych materiałów, przynajmniej 2-3 różnych form materiałów edukacyjnych, do użytku indywidualnego oraz prezentacji szerszej grupie odbiorców,
  • opracowania graficznego materiałów edukacyjnych,
  • wydruku materiałów i dostarczenia ich do Zamawiającego (w miejsca wskazane przez Zamawiającego).

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 poz. 2237, z późn. zm.), to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ww. ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Na realizację zadania w ramach ogłaszanego konkursu przeznaczono kwotę 100 000 zł.

Zadanie należy zrealizować w terminie od 1 czerwca do 30 listopada 2018 roku.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 30 kwietnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/25518,Ogloszenie-o-konkursie-ofert-na-realizacje-zadania-z-zakresu-zdrowia-publicznego.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy