Komunikat archiwalny

Konkurs w ramach PO WER, Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło konkurs nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-001/18 dotyczący szkoleń dla pracowników administracji publicznej z zakresu dostępność przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Konkurs w ramach PO WER, Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego
Fot. Pixabay

Dofinansowanie można uzyskać na przeszkolenie pracowników organów administracji publicznej, wykonujących zadania dotyczące planowania przestrzennego bądź procesu inwestycyjno-budowlanego, w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego.

Wnioskodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dla co najmniej 1 500 pracowników administracji publicznej wykonujących zadania dotyczące planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego z co najmniej 600 jednostek administracji publicznej (przy czym w projekcie może wziąć udział nie więcej niż 5 osób z danej jednostki).

W szkoleniach muszą wziąć udział pracownicy jednostek administracji publicznej z każdego województwa.

Do ubiegania się o dofinansowanie uprawnione są następujące podmioty:

 • organizacje pozarządowe
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • przedsiębiorcy
 • szkoły wyższe
 • jednostki naukowe
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • urzędy administracji geodezyjno-kartograficznej
 • urzędy wojewódzkie
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • inspektoraty nadzoru budowlanego

Projekt może być realizowany samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie, przy czym wnioskodawca może złożyć w odpowiedzi na konkurs nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie.

Na konkurs przeznaczono środki finansowe w wysokości 2 000 000 zł. Dofinansowanie otrzyma jeden projekt. Poziom dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu państwa wynosi 100%.

Wnioski można składać w terminie od 30 kwietnia do 21 maja 2018 roku do godziny 14.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/219-usprawnienie-procesow-inwestycyjno-budowlanych-i-planowania-przestrzennego-7/

Potencjalni Beneficjenci zainteresowani składaniem wniosku w niniejszym konkursie mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjnym organizowanym w dniu 9 maja 2018 roku w Warszawie przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 25 kwietnia 2018 roku.

Informację o spotkaniu wraz z formularzem zgłoszeniowym można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/konferencje-i-szkolenia/wpisz-tytul-szkolenia-lub-konferencji-41/

 

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy