Komunikat archiwalny

Wsparcie projektów ukierunkowanych na zwiększenie aktywności międzynarodowej małopolskich MŚP - konkurs w ramach RPO WM

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej Gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.

Wsparcie projektów ukierunkowanych na zwiększenie aktywności międzynarodowej małopolskich MŚP - konkurs w ramach RPO WM
Fot. https://www.malopolska.pl/

Celem konkursu jest wsparcie projektów ukierunkowanych na zwiększenie aktywności międzynarodowej małopolskich MŚP oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako marki gospodarczej w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym, poprzez:

  1. promocję oferty gospodarczej regionu,
  2. wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne, m.in. poprzez organizację zagranicznych misji gospodarczych małopolskich przedsiębiorców, organizację konferencji, opracowywanie analiz rynków zagranicznych, ułatwianie nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi,
  3. promocję innowacyjności, poprzez wzmocnienie współpracy na linii nauka-biznes, w szczególności w obszarze inteligentnej specjalizacji regionu (smart specialisation) oraz wsparcie komercjalizacji innowacyjnych pomysłów i rozwiązań technologicznych w Małopolsce, w szczególności przez organizację wydarzeń promujących Małopolskę jako region przyjazny dla podejmowania innowacyjnych inicjatyw, w tym np. festiwal innowacji, wykorzystanie nowoczesnych kanałów komunikacji, obecność Małopolski w najważniejszych europejskich i międzynarodowych inicjatywach dotyczących innowacyjności, organizację wydarzeń w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej,
  4. wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie, m.in. poprzez rozwój zintegrowanego, regionalnego systemu informacji na temat ofert inwestycyjnych w regionie, przygotowywanie opracowań zawierających kluczowe dla inwestorów informacje o regionie, utworzenie sieci współpracy biznes – IOB – jednostki samorządu terytorialnego, prezentacja zintegrowanej oferty stref aktywności gospodarczej (SAG) na zagranicznych targach branżowych.

Wskazane powyżej typy projektów mogą być łączone w ramach 1 projektu.

System będzie dostępny od dnia 31 lipca 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 18 września 2018 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru). Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2019 r.

O dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu, mogą ubiegać się wyłącznie:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • organizacje pozarządowe.

W przypadku projektów partnerskich, partnerem może być wyłącznie podmiot wymieniony powyżej.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną oraz objętych pomocą de minimis wynosi 85%. Minimalny wkład własny Wnioskodawcy w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną oraz objętych pomocą de minimis wynosi 15% wydatków kwalifikowanych projektu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-3-3-1--promocja-gospodarcza-malopolski---rpmp-03-03-01-ip-01-12-029-18

 

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy