Komunikat archiwalny

Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej – edycja 2018”.

Celem Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej, jest poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej w ujęciu ilościowym i jakościowym. W wyniku realizacji Programu zostaną dofinansowane obiekty w różnych wariantach funkcjonalnych i realizacyjnych, zarówno przeznaczone na potrzeby treningu i realizacji zajęć wychowania fizycznego, jak również umożliwiające – w miarę możliwości – profesjonalne współzawodnictwo sportowe.

Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej – edycja 2018”.
Fot. pixabay

Dofinansowania będą kierowane w pierwszej kolejności do tych ośrodków, które mają na swym terenie kluby uczestniczące w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym, organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.

Powstałe w wyniku dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej obiekty, będą miały charakter ogólnodostępny, a dostęp do nich będzie nieodpłatny (co do zasady).

Wstępna wysokość środków finansowych, planowana do wydatkowania na realizację Programu w roku 2018, wynosi około 2 mln zł.

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu mogą się ubiegać:

  • jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej;
  • stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty (działające minimum 3 lata przed datą złożenia wniosku), prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
  • spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dofinansowaniem w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej, mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy, przebudowy lub remontu obiektów lekkoatletycznych w 3 wariantach realizacyjnych (opis wariantów znajduje się w Decyzji nr. 38 MSiT z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia „Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej – edycja 2018”)  i 2 typach funkcjonalnych:

  1. obiekty treningowe;
  2. obiekty certyfikowane.

Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej, może wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych zadania, nie więcej jednak, niż kwota maksymalna wskazana dla poniższych wariantów:

  • 500 tys. zł dla wariantu 200m;
  • 700 tys. zł dla wariantu 300/333m (1,3 mln zł dla obiektu certyfikowanego);
  • 1,2 mln zł dla wariantu 400m (2 mln zł dla obiektu certyfikowanego).

Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 16 lipca do 6 sierpnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2018-rok/2335,Program-rozwoju-infrastruktury-lekkoatletycznej-edycja-2018.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy