Komunikat archiwalny

Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu B. wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży.

Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
Fot. Pixabay

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM grupą docelową w ramach tego konkursu są:

 • dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzież w wieku szkolnym (do ukończenia szkoły podstawowej) oraz ich rodziny.

W ramach konkursu wyłonione zostaną projekty służące wdrożeniu trzech  Regionalnych Programów Zdrowotnych (RPZ) w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością w następujących obszarach:

 • „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym” stanowiącym Załącznik nr 15 do Regulaminu,
 • „Wczesne  wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy” stanowiącym Załącznik nr 16 do Regulaminu,
 • „Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat” stanowiącym Załącznik nr 17 do Regulaminu.

Zakres działań przewidzianych do realizacji w projekcie musi być zgodny z zapisami poszczególnych Regionalnych Programów Zdrowotnych.

Jeden wniosek o dofinansowanie nie może dotyczyć więcej niż jednego, wybranego RPZ.

O dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się następujące podmioty:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • organizacje non-profit,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • przedsiębiorcy,
 • instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi medyczne.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może być realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy przepisów prawa obowiązującego.

Konkurs nie jest podzielony na rundy. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się dnia 10 sierpnia 2018 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do dnia 3 października 2018 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,73% wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 7,27% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 25 092 640,41 PLN.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-9-2-1-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-w-regionie-typ-projektu-b--wdrozenie-programow-zdrowotnych-ukierunkowanych-na-rozwiazywanie-problemow-dzieci-i-mlodziezy---rpmp-09-02-01-ip-01-12-033-18#tab5

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy