Komunikat archiwalny

Nabór wniosków na dotacje instytucjonalne Fundacji im. Stefana Batorego w programie „Demokracja w Działaniu”

O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające w formie fundacji lub stowarzyszeń, które zajmują się ochroną praw człowieka, bronią zasad równości wszystkich obywateli, przeciwstawiają się wszelkim formom dyskryminacji, kontrolują funkcjonowanie instytucji publicznych, stoją na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa.

Nabór wniosków na dotacje instytucjonalne Fundacji im. Stefana Batorego w programie „Demokracja w Działaniu”
Fot. Pixabay

Celem programu „Demokracja w Działaniu” jest upowszechnianie postaw obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji. 

Preferowane będą wnioski organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na: płeć, religię, wyznanie lub światopogląd, rasę, narodowość lub pochodzenie etniczne, orientację seksualną lub tożsamość płciową oraz organizacji zajmujących się obywatelską kontrolą funkcjonowania instytucji publicznych szczególnie istotnych dla demokratycznego państwa prawa.

Dotacje mogą być przeznaczone na działania służące wzmocnieniu organizacji i umożliwiające stabilne i efektywne prowadzenie działalności statutowej. Mogą to być:

  • zarówno inicjatywy dotyczące bezpośrednio: ochrony praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji lub sprawowania obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych i przestrzegania  przez nie zasad demokratycznego państwa prawa;
  • jak i przedsięwzięcia służące: poprawie komunikacji i zwiększeniu zasięgu oddziaływania podejmowanych inicjatyw; lepszemu poznaniu i odpowiadaniu na potrzeby społeczności lokalnych i środowisk, do których adresowane są inicjatywy; budowaniu bazy sojuszników i wolontariuszy; pozyskiwaniu środków od prywatnych darczyńców (indywidualnych i korporacyjnych).

Nie oczekuje się wniosków na realizację „projektów”. Oferowane dotacje mają charakter wsparcia „instytucjonalnego”.

Z dotacji można będzie pokryć wszelkie uzasadnione koszty planowanych działań (nie ma listy „kosztów kwalifikowanych”). Nie jest wymagany wkład własny..

Można ubiegać się o dotacje w wysokości od 20 tys. do 100 tys. zł. na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Składanie i ocena wniosków odbywa się dwuetapowo. Na I etapie organizacje składają wnioski wstępne. Na II etapie organizacje wybrane na postawie oceny wniosków wstępnych składają wnioski pełne.

Harmonogram składania wniosków jest następujący:

I etap - wnioski wstępne:

  • Składanie wniosków wstępnych – od 16 sierpnia – 16 września 2018 roku.
  • Decyzja o zaproszeniu do składania wniosków pełnych – do 1 października 2018 roku.

II etap – wnioski pełne:

  • Składanie wniosków pełnych – do 31 października 2018 roku.
  • Spotkania z organizacjami, uzupełnianie wniosków – październik - listopad 2018 roku.
  • Decyzje o przyznaniu dotacji – do 17 grudnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/demokracja_w_dzialaniu_1/zasady_przyznawania_dotacji_1 

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy