Komisja Europejska ogłosiła pięć naborów wniosków w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Komisja Europejska ogłosiła pięć naborów wniosków w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (Asylum, Migration and Integration Fund) pn. Działania transgraniczne dotyczące integracji obywateli państw trzecich w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz wspierających legalną migrację („Transnational actions for integration of third-country nationals in the eu member states and supporting legal migration”).

Komisja Europejska ogłosiła pięć naborów wniosków w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
Fot. cc.europa.eu

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma na celu finansowanie projektów w pięciu obszarach priorytetowych. Każdy wniosek projektowy musi dotyczyć tylko jednego z priorytetów. Jeżeli wnioskodawca chce uwzględnić więcej niż jeden priorytet, zobowiązany jest do złożenia oddzielnych wniosków dla każdego z priorytetów.

Wnioski można składać w ramach następujących priorytetów:

Priorytet 1. Lokalne i regionalne sieci na rzecz integracji obywateli państw trzecich (Local and regional networks for the integration of third-country nationals) - cele priorytetu są następujące:

 • Ułatwienie transferu doświadczeń i wiedzy na temat integracji między władzami lokalnymi i regionalnymi na poziomie UE poprzez tworzenie sieci władz lokalnych i regionalnych na poziomie UE.
 • W kontekście sieci należy opracować konkretne projekty i działania dotyczące integracji na poziomie lokalnym lub regionalnym, w przypadku których przydatne może być wsparcie władz lokalnych lub regionalnych posiadających doświadczenie w podobnym projekcie, zwłaszcza w tworzenie i rozwój pierwszej fazy.
 • Przy wsparciu sieci - promocja wymian pomiędzy społeczeństwem przyjmującym a migrantami na temat integracji.
 • Ułatwianie rozpowszechniania know-how i najlepszych praktyk poza partnerami sieci.

Priorytet 2. Projekty legalnej migracji z krajami trzecimi (Legal migration projects with third countries ) - cele priorytetu są następujące:

 • Promocja specyficznych ścieżek migracji związanych z pracą i szkoleniem między państwami trzecimi a państwami członkowskimi UE, z udziałem pracodawców, innych partnerów gospodarczych i społecznych oraz społeczeństwa obywatelskiego.
 • Rozwój działań mających na celu lepsze dopasowanie umiejętności i wymagań na rynkach pracy UE, w ścisłej współpracy z wszystkimi odpowiednimi podmiotami rynku pracy, w tym pracodawcami, izbami handlowymi i przemysłem, krajowymi organizacjami biznesowymi, związkami zawodowymi, instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi, w tym uniwersytetami i sieciami zapewniającymi szkolenia związane z pracą oraz społeczeństwem obywatelskim.
 • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie skutecznych działań na rzecz legalnej migracji do UE, z uwzględnieniem potrzeb migrantów, społeczeństw przyjmujących oraz krajów pochodzenia.

Priorytet 3. Integracja obywateli państw trzecich będących ofiarami handlu ludźmi (Integration of third country nationals who are victims of trafficking in human beings) – cele priorytetu są następujące:

 • Poprawa integracji w społeczeństwie przyjmującym, obywateli państw trzecich będących ofiarami handlu ludźmi, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb ofiar oraz z myślą o znalezieniu trwałych rozwiązań i zapobieganiu ponownemu handlowi ludźmi.
 • Ułatwienie bezpiecznego i zrównoważonego dobrowolnego powrotu obywateli państw trzecich będących ofiarami handlu ludźmi w celu znalezienia trwałych rozwiązań i zapobiegania ich ponownemu handlowi.
 • Zapewnienie trwałych rozwiązań dla dzieci będących obywatelami państw trzecich będących ofiarami handlu ludźmi i zapobieganie ponownemu handlowi.

Priorytet 4. Opieka nad małoletnimi migrantami, w tym małoletnimi pozbawionymi opieki (Care for migrant minors, including unaccompanied minors) – cele priorytetu są następujące:

 • Projekty finansowe koncentrujące się na wymianie dobrych praktyk i/lub zapewnieniu niezbędnych szkoleń, w celu wsparcia wdrażania/rozszerzania/ulepszania alternatywnych systemów opieki (takich jak opieka rodzinna lub opieka zastępcza lub nadzorowane niezależne warunki mieszkaniowe) lub skutecznych alternatyw dla zatrzymania. (Projekty mające wyłącznie charakter krajowy / regionalny / lokalny powinny ubiegać się o środki AMIF w ramach programów krajowych, biorąc pod uwagę projekty już współfinansowane w tym obszarze).

Priorytet 5. Zaangażowanie społeczności diaspory w podnoszenie świadomości (Engagement of diaspora communities on awareness raising) – cele priorytetu są następujące:

 • Zaangażowanie społeczności diaspory w UE do przekazywania informacji i podnoszenia świadomości, w celu przeciwdziałania nielegalnym przemytom migrantów oraz informowania o możliwościach programów dobrowolnego powrotu i reintegracji.
 • Kampanie i działania w zakresie komunikacji oparte na diasporach, zapewniające dokładne, oparte na faktach, wiarygodne i wyważone informacje na temat ryzyka nielegalnej migracji i przemytu migrantów, zarówno podczas podróży jak i po przybyciu a także informacje dotyczące alternatywnych legalnych ścieżek do Europy;
 • Wzmocnienie współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami, takimi jak samorządy lokalne, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstwa prywatne oraz w stosownych przypadkach państwa trzecie w sprawie najlepszych sposobów zaangażowania społeczności diaspory jako podmiotów dostarczających informacje swoim rodakom planującym nielegalny przyjazd do Europy.

Wnioskodawca i Współwnioskodawcy muszą być:

 • osobami prawnymi posiadającymi siedzibę w państwie członkowskim uczestniczącym w AMIF (tj. wszystkie kraje członkowskie UE z wyjątkiem Danii) - nie dotyczy organizacji międzynarodowych
 • podmiotami publicznymi (w tym lokalnymi władzami publicznymi, publicznymi służbami zatrudnienia, instytucjami świadczącymi usługi dla młodzieży, instytucjami edukacyjnymi) lub podmiotami non-profit
 • organizacje międzynarodowe mogą mieć siedzibę poza państwami członkowskimi Unii Europejskiej uczestniczącymi w AMIF.

Wnioski dotyczące priorytetów 1, 2 i 4 mogą być składane przez organizacje międzynarodowe, które w tych przypadkach mogą być również współwnioskodawcami. Organizacje międzynarodowe nie mogą składać wniosków związanych z priorytetem 3 lub być współautorami tych aplikacji.

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów szacowany jest na 16,2 miliona EUR. Na poszczególne priorytety został podzielny następująco:

 • Priorytet 1 - 6 000 000 EUR
 • Priorytet 2 - 6 000 000 EUR
 • Priorytet 3 - 2 500 000 EUR
 • Priorytet 4 - 1 200 000 EUR
 • Priorytet 5 - 500 000 EUR.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych działania. Wymagana wysokość wnioskowanego dofinansowania musi mieścić się w granicach:

 • Priorytet 1 – od 1 000 000 do 2 000 000 Euro.
 • Priorytet 2 – od 750 000 do 2 000 000 Euro.
 • Priorytet 3 – od 250 000 do 400 000 Euro.
 • Priorytet 4 – od 250 000 do 600 000 Euro.
 • Priorytet 5 – od 250 000 do 500 000Euro.

Ostateczny termin składania wniosków w ramach wszystkich priorytetów upływa w dniu 31 stycznia 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/calls/amif-2018-ag-inte.html#c,topics=callIdentifier/t/AMIF-2018-AG-INTE/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc  

 

 

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy