Komunikat archiwalny

Konkurs Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pn. Digitalizacja i udostępnienie zbiorów archiwalnych lub obiektów zabytkowych dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych lub języka regionalnego.

Konkurs Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Fot. Pixabay

Zadanie dotyczy działań podejmowanych w okresie od dnia 24 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., związanych z digitalizacją materiałów archiwalnych lub obiektów zabytkowych dotyczących szeroko rozumianej działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Digitalizacja miałaby na celu poszerzenie i upowszechnienie wiedzy o różnorakich aspektach życia i działalności społecznej mniejszości narodowych i etnicznych lub odnoszących się do języka regionalnego poprzez udostępnienie wszystkim zainteresowanym materiałów archiwalnych lub obiektów zabytkowych w postaci cyfrowej w toku realizacji zadania.

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 430 000 zł.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie 21 dni od dnia, w którym ukazało się ogłoszenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).

Oferenci przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni załączyć do oferty umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie potwierdzającą możliwość wykonania pełnego zakresu zadania, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/25821,Otwarty-konkurs-ofert-pn-Digitalizacja-i-udostepnienie-zbiorow-archiwalnych-lub-.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy