Komunikat archiwalny

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs "Zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innych niż budżet RP 2018". Wnioski można składać do dnia 5 września 2018 roku.

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych
Fot. http://www.msz.gov.pl

Celem konkursu pn. „Zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innych niż budżet RP 2018” jest wyłonienie do realizacji zadań publicznych będących elementem przedsięwzięcia dofinansowanego ze źródeł innych niż budżet RP, obejmujących realizację działań o charakterze humanitarnym w Syrii lub/i Libanie lub/i Jordanii lub/i Iraku lub/i Jemenie lub/i Palestynie lub/i Turcji.

Zadanie publiczne musi być elementem przedsięwzięcia, które oferent przedłoży lub przedłożył do współfinansowania ze środków innych niż budżet RP tj. w ramach konkursów (tzw. call for proposal) ogłaszanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych i konkursów ogłaszanych w ramach środków dostępnych z Unii Europejskiej.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadań publicznych wynosi: 1 000 000 PLN. 

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077), tj. organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 5 września 2018 roku.

Szczegółowy zakres, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie www.polskapomoc.gov.pl

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy