Komunikat archiwalny

Konkurs MSWiA na organizację 4-dniowych warsztatów szkoleniowych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: Organizacja 4-dniowych warsztatów szkoleniowych dotyczących pozyskania wiedzy z zakresu zagrożeń wynikających z niewłaściwego odżywiania i braku aktywności fizycznej.

Konkurs MSWiA na organizację 4-dniowych warsztatów szkoleniowych
Fot. pixabay

Konkurs został ogłoszony w ramach zadania: Promowanie inicjatyw dotyczących prawidłowego żywienia i podejmowania aktywności fizycznej wśród służb mundurowych, w ramach Działania 1.2 Działania informacyjne i edukacyjne, Celu Operacyjnego 1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora/ów zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na zorganizowaniu 4 - dniowych warsztatów szkoleniowych dotyczących pozyskania wiedzy z zakresu zagrożeń wynikających z niewłaściwego odżywiania i braku aktywności fizycznej, a następnie poznanie zasad zdrowego odżywiania oraz metod i form dbania o kondycję i sprawność fizyczną.

Grupą odbiorców realizowanego zadania będą funkcjonariusze i pracownicy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji: kadra kierownicza i dowódcza, wykładowcy i dowódcy ze szkół Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, instruktorzy sportowi, lekarze, ratownicy, ratownicy medyczni, realizatorzy programów profilaktycznych oraz osoby odpowiedzialne za zbiorowe żywienie. Nabór do grup warsztatowych przeprowadzi zlecający realizację zadania.

W ramach realizacji zadania oczekuje się przeprowadzenia bezpłatnych warsztatów dla funkcjonariuszy i pracowników służb resortu spraw wewnętrznych i administracji z zakresu zdrowego żywienia oraz podejmowania aktywności fizycznej. Wymogiem realizowanych warsztatów jest również przekazanie wiedzy z zakresu komponowania posiłków w taki sposób, aby dostosować je do indywidualnych potrzeb uczestnika i zmieniającego się jego stanu zdrowia.

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 poz. 2237, z późn. zm.), to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ww. ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Na realizację zadania w ramach ogłaszanego konkursu przeznaczono kwotę 207 098 zł.

Termin ostateczny składania ofert upływa w dniu 21 sierpnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/25831,Ogloszenie-o-konkursie-ofert-na-realizacje-zadania-z-zakresu-zdrowia-publicznego.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy