Komunikat archiwalny

Konkurs Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs ofert na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Konkurs Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Fot. Pixabay

Konkurs obejmuje następujące zadania:

  • Zadanie 2.5 pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja badań ilościowych w populacji generalnej i wśród młodzieży szkolnej (m.in.: „ESPAD”, „Młodzież”), prowadzonych co najmniej co cztery lata według metodologii EMCDDA

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2019

1.

Badanie w populacji młodzieży na temat rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych (narkotyków, alkoholu, tytoniu i „dopalaczy”) metodą randomizacji odpowiedzi.

243 074

 

  • Zadanie 2.5 pkt 11  Narodowego Programu Zdrowia:  Rozwój i konsolidacja monitoringów lokalnych i wojewódzkich.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2019

2.

Międzynarodowa konferencja dla przedstawicieli gmin monitorujących problem narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym.

400 000

 

  • Zadanie 2.5. pkt 15  Narodowego Programu Zdrowia: Wspieranie badań naukowych w obszarze problemu narkotyków i narkomanii.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2019

3.

Badanie ilościowe w populacji mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami stosujących chemsex. Charakterystyka użytkowników chemsex mająca na celu analizę ww. grupy w odniesieniu do chorób przenoszonych drogą płciową.

450 000

4.

Analiza toksykologiczna zgonów związanych z użyciem środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych oraz środków zastępczych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

800 000


Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań w 2019 r. wynosi 1 893 074 zł.

Maksymalny poziom finansowania zadania ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wynosi 100%. Wkład własny nie jest wymagany, ale jest dopuszczalny.

Oferentami w konkursie mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015 poz. 1916 z późn. zm.), to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, z późn. zm.).

Termin ostateczny składania ofert upływa w dniu 31 października 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=8109866

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy