Komunikat archiwalny

Konkurs w ramach PO WER, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące rolę IZ PO WER, ogłosiło konkurs numer POWR.04.02.00-IZ.00-00-006/18 na mobilność ponadnarodową dla instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Konkurs w ramach PO WER, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej
Fot. Pixabay

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty tj.:

 • administracja publiczna, w tym urzędy administracji publicznej i jednostki przez nie nadzorowane lub im podległe,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • szkoły i placówki systemu oświaty,
 • uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym,
 • przedsiębiorstwa,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • organizacje pozarządowe,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze

Konkurs ma na celu umożliwienie nabycia lub podniesienia kompetencji przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu, instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także osoby, które są zainteresowane prowadzeniem zajęć praktycznych dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych, lecz nie posiadają przygotowania pedagogicznego lub ukończonego kursu pedagogicznego.

Osiągnięcie powyższego celu będzie możliwe dzięki realizacji programu mobilności ponadnarodowej Program mobilności ponadnarodowej, realizowany w formie obserwacji uczestniczącej, ma umożliwić uczestnikom zdobycie wiedzy na temat metod pracy z uczniem i rozwiązań praktycznych stosowanych w innych państwach członkowskich UE, w którym funkcjonuje dualny system kształcenia zawodowego tj. z Austrii, Niemczech i Danii.

Projekty muszą być realizowane w partnerstwie ponadnarodowym z jednym lub większą liczbą Partnerów z ww. państw członkowskich UE. Wnioskodawca jest zobowiązany do pozyskania Partnera, który przyjmie uczestników z Polski i zapewni im możliwość odbycia ww. formy wsparcia w swojej organizacji lub innej organizacji przyjmującej. Konieczne jest, aby program mobilności był merytorycznie dopasowany do obszarów tematycznych wynikających z zawodów, których nauczają bądź będą nauczać poszczególni uczestnicy projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97%. Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 10 000 000 zł.

Minimalny wkład własny wynosi 3%.

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Wnioski można składać w terminie od 31.10.2018 r. do 30.11.2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.power.gov.pl/nabory/1-187/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy