Komunikat archiwalny

Nabór Komisji Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020

Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków w ramach Programu Horyzont 2020, pt.: Solutions for increased regional cross-border cooperation in the transmission grid (LC-SC3-ES-2-2019).

Nabór Komisji Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020
Fot. cc.europa.eu

Komisja Europejska oczekuje projektów przedstawiających zintegrowane rozwiązania sprzętowe i programowe dla przepływów transgranicznych w sieci przesyłowej w kontekście regionalnym.

Wymagane jest zintegrowanie w ramach wniosku, co najmniej czterech z następujących punktów:

  • Udoskonalenia narzędzi komunikacji i operacji sieciowych, w szczególności rynków śród-dziennych i czasu rzeczywistego, w których uczestniczy kilku operatorów systemów przesyłowych (OSP) w kontekście współpracy regionalnej; narzędzi do analizy i symulacji ryzyka systemu na poziomie regionalnym;
  • Lepsze prognozowanie produkcji ze zmiennych źródeł odnawialnych oraz prognozowanie popytu na poziomie regionalnym;
  • Zdefiniowanie i testowanie nowych transgranicznych usług sieciowych, na które wskazuje rosnący udział odnawialnych źródeł energii (elastyczność, bilansowanie, zmniejszenie bezwładności systemu, zatory komunikacyjne itp.);
  • Mechanizmy zapewniające dobrze funkcjonujący rynek hurtowy, skuteczne techniki łączenia rynków czasu rzeczywistego;
  • Zwiększenie przepływów i handlu transgranicznego, zwiększenie wykorzystania zasobów, takich jak duże systemy magazynowania, elektrownie wodne, instalacje akumulatorów na dużą skalę itp .;
  • Demonstracja w kontekście regionalnym. Priorytet należy przyznać regionom, w których ta transgraniczna współpraca między operatorami systemów przesyłowych jest mniej skuteczna. Demonstrację powinny wspierać doświadczenia bardziej rozwiniętych regionów (wewnątrz UE i między UE); w kontaktach z krajami graniczącymi z UE należy zwrócić szczególną uwagę na zmniejszenie zależności energetycznej od zewnątrz poprzez skuteczniejszą współpracę;
  • Opracowanie wytycznych w celu uniknięcia zakłóceń wynikających z braku harmonizacji przepisów między państwami.

Wnioski powinny opierać się na obserwacjach i wynikach projektów realizowanych już w tej dziedzinie w ramach Programu H2020 (informacje o projektach można znaleźć na stronie BRIDGE:  http://www.h2020-bridge.eu 

Na konkurs przeznaczono środki w wysokości 25 mln EUR. Komisja oczekuje wniosków wymagających wkładu UE na poziomie od 8 do 10 mln EUR. Dofinansowanie UE wynosi 70%, za wyjątkiem podmiotów prawnych non-profit, dla których dofinansowanie UE wynosi 100%.

Wnioskodawcami mogą być podmioty prawne zarejestrowane w państwach członkowskich UE, w krajach i terytoriach zamorskich powiązanych z krajami członkowskimi UE oraz w krajach stowarzyszonych (wykaz krajów stowarzyszonych dla programu Horyzont 2020: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf ).

W ramach typu akcji “Innovation action”, w której został ogłoszony konkurs wymagane jest złożenie wniosku przez Konsorcjum w skład którego będzie wchodzić co najmniej trzy podmioty prawne posiadających siedzibę w trzech różnych krajach członkowskich UE lub krajach stowarzyszonych. Wszystkie trzy podmioty prawne muszą być od siebie niezależne.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 5 lutego 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-es-2-2019.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy