Komunikat archiwalny

Konkurs na dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych

Konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 31 października do 30 listopada 2018 roku.

Konkurs na dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych
Fot. pixabay

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 2: Działania szkoleniowe i/ lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie funkcjonowania na rynku zamówień publicznych, w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, ogłosiła konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-005/18 na dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski, działających w makroregionie obejmującym województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie.

O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się:

 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240),
 • organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2015 r., poz. 2029),
 • organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2016 r., poz. 1285, z późn. zm.),
 • organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1881),
 • przedsiębiorcy.

Każdy projekt składany w ramach konkursu musi uwzględniać co najmniej następujące działania: 

 • Przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce skierowanych do przedsiębiorców sektora MMŚP (i ich pracowników).
 • Zorganizowanie i prowadzenie działań doradczych (bez komponentu szkoleniowego) z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce skierowanych do przedsiębiorców sektora MMŚP (i ich pracowników). W ramach świadczonego doradztwa przedsiębiorcy m.in. otrzymają wsparcie doradcze w zakresie przygotowywania i składania ofert przetargowych, weryfikacji spełniania warunków, poszukiwania konsorcjantów, którzy razem spełniają warunki postępowania.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych, połączonych z formą warsztatową z zakresu przygotowania przedsiębiorców sektora MMŚP do wykorzystywania instrumentów e-zamówień (działanie obligatoryjne w momencie wejście w życie przepisów i procedur umożliwiających stosowanie e-zamówień).
 • Monitorowanie udziału przedsiębiorstw objętych projektem w rynku zamówień publicznych w Polsce. Działania w projekcie powinny być zgodne z zasadami i standardami udzielania wsparcia zawartymi w Regulaminie konkursu.

Dostępna w konkursie alokacja wynosi 3 188 406 zł, w tym maksymalna kwota dofinansowania projektu to 2 869 565,40 zł, (co stanowi 90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu). Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10 % wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 31 października do 30 listopada 2018 roku do godz. 12:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.power.gov.pl/nabory/1-186/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy