Komunikat archiwalny

Konkurs Ministra Obrony Narodowej w zakresie podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Konkurs Ministra Obrony Narodowej w zakresie podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej
Fot. Pixabay

Konkurs obejmuje realizację następujących zadań:

I. Gra miejska dla szkół ponadpodstawowych oraz skautowskich organizacji młodzieżowych w zakresie znajomości historii odzyskania przez Polskę Niepodległości pn. „Drogi do Niepodległości”.

Celem głównym zadania jest wzrost zaangażowania młodzieży w działania o charakterze patriotycznym. Cele szczegółowe zadania:

  • kultywowanie i upowszechnianie w społeczeństwie tradycji narodowych związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości,
  • przybliżenie historii odzyskania przez Polskę Niepodległości,
  • promocja Wojska Polskiego, w tym instytucji i jednostek wojskowych stacjonujących w Garnizonie Warszawa.

Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 25 000 zł. Zadanie należy zrealizować w terminie od 9 listopada do 31 grudnia 2018 roku.

Zadanie polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu gry miejskiej wspólnie z jednostkami wojskowymi stacjonującymi na terenie Garnizonu Warszawa- adresowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych - głównie posiadających klasy o profilu wojskowym oraz młodzieży organizacji skautowskich zrzeszających młodzież szkolną.

II. „II Garnizonowa jesień z monodramem z historią w tle”.

Celem głównym realizacji zadania jest wykorzystanie potencjału oferty kulturalnej klubów wojskowych do zwiększenia atrakcyjności kulturalnej Warszawy. Cele szczegółowe zadania:

  • propagowanie teatru jednego aktora,
  • budowanie pozytywnego wizerunku Dowództwa Garnizonu Warszawa w społeczeństwie,
  • prezentacja twórczości artystycznej wojskowych ośrodków kultury.

Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 29 000 zł. Zadanie należy zrealizować w terminie od 9 listopada do 31 grudnia 2018 roku.

Zadanie polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu w Warszawie Garnizonowej jesieni z monodramem z historią w tle z ogólną liczbą uczestników -  ok. 1000 osób.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert o zlecenie realizacji zadania publicznego są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie.

Podmioty uprawnione do składania ofert nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

Zlecanie realizacji zadania publicznego odbywa się w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie.

Termin ostateczny składania ofert upływa w dniu 25 października 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-122018wddekid-1032548x/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy