Komunikat archiwalny

Nabór wniosków w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego oraz Kultury (EACEA) ogłosiła otwarcie naboru wniosków w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura do obszaru grantowego Projekty współpracy europejskiej.

Nabór wniosków w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura
Fot. pixabay

O dofinansowanie mogą ubiegać się prywatne i publiczne organizacje oraz instytucje aktywnie działające w sektorze kultury i/lub kreatywnym, pochodzące z państw należących do Programu Kreatywna Europa (tj. z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z części krajów spoza UE czy Europy wymienionych na stronie: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en Osobowość prawną musi posiadać tylko Lider projektu (od minimum 2 lat w dniu, w którym upływa termin składania wniosków).

Projekty powinny promować europejskie wartości, przyczyniać się do międzynarodowego obiegu dzieł, osób i ich twórczości oraz muszą w pełni realizować przynajmniej jeden z pięciu poniższych priorytetów:

I. Mobilność transnarodowa - czyli mobilność artystów i osób zawodowo związanych z kulturą oraz obieg dzieł kultury i pracy twórczej, którego celem jest promowanie wymiany kulturowej, dialogu międzykulturowego, integracji społecznej i zrozumienia dla różnorodności.

II. Rozwój publiczności - oznacza przybliżenie ludzi do kultury. Celem jest bezpośrednie zaangażowanie odbiorców w działania projektowe i praca z publicznością, a nie praca dla publiczności.

III. Budowanie potencjału - czyli pomoc osobom związanym zawodowo z kulturą w rozwoju ich umiejętności i umiędzynarodowianie ich kariery, co ma pozwolić na stworzenie nowych perspektyw zawodowych oraz sprzyjać współpracy międzynarodowej. Działania te mogą być realizowane m.in. przez jedną z trzech poniższych form, które stanowią odrębne priorytety:

  • cyfryzacja – wykorzystanie w projektach nowych technologii cyfrowych od etapu produkcji do dystrybucji i produkcji.
  • nowe modele biznesowe – wykorzystanie w sektorze kultury nowych technologii związanych m.in. z zarządzaniem i marketingiem, co ma pozwolić na osiąganie lepszych wyników rynkowych i dostosowywania się do zmieniającego się kontekstu finansowego.
  • szkolenie i kształcenie – zdobywanie nowych umiejętności artystycznych oraz „miękkich” umiejętności związanych z sektorem kultury i kreatywnym przez uczestników projektu.

IV. Dialog międzykulturowy oraz integracja społeczna migrantów i uchodźców – wsparcie uzyskają transnarodowe projekty stawiające przed sobą zadanie promocji dialogu międzykulturowego i kulturowej różnorodności. Celem tych projektów ma być ułatwienie integracji uchodźców w środowisku europejskim, wzmacnianie wzajemnego zrozumienia kulturowego oraz sprzyjanie dialogowi, prowadzonemu na płaszczyźnie międzyreligijnej i międzykulturowej, a także tolerancji i szacunku dla innych kultur.

V. Spuścizna Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 – wsparcie uzyskają projekty o charakterze transnarodowym, które będą miały na celu promocję dziedzictwa kulturowego jako źródła inspiracji dla współczesnej twórczości i innowacyjności, a także wzmacniające związek między sektorem dziedzictwa kulturowego a innymi sektorami kultury i kreatywnymi.

Nabór obejmuje składanie wniosków w ramach następujących dwóch kategorii:

Kategoria 1

projekty współpracy na mniejszą skalę

Kategoria 2

projekty współpracy na większą skalę

Projekty realizowane przez:

lidera i minimum 2 partnerów, z czego każdy z nich musi posiadać siedzibę w różnych krajach biorących udział w Programie

lidera i minimum 5 partnerów, z czego każdy z nich musi posiadać siedzibę w różnych krajach biorących udział w Programie

Maksymalne dofinansowanie Unii Europejskiej:

200 tys. euro, co może stanowić maksymalnie 60% całkowitego budżetu projektu

2 mln euro, co może stanowić maksymalnie 50% całkowitego budżetu projektu

Maksymalny czas trwania projektu:

48 miesięcy

 

Ostateczny termin składania wniosków dla obydwu kategorii upływa w dniu 11 grudnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2019_en oraz na stronie Creative Europe Desk Polska pod adresem: http://kreatywna-europa.eu/aplikacje/projekty-wspolpracy-europejskiej/#

Creative Europe Desk Polska zaprasza również na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone tegorocznemu naborowi w obszarze Projekty współpracy europejskiej, które odbędzie się w dniu 6 listopada w warszawskim Centrum Konferencyjnym Zielna.  Szczegółowe informacje o spotkaniu dostępne są na stronie: http://kreatywna-europa.eu/seminarium-projekty-wspolpracy-europejskiej-skladanie-wnioskow-i-opracowanie-budzetu-projektu-kulturalnego-warszawa-6-11-2018/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy