Komunikat archiwalny

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży

W ramach programu dofinansowywane będą wydarzenia artystyczne skoncentrowane na wybranej dziedzinie sztuki, jak i te o charakterze interdyscyplinarnym.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży
Fot. Pixabay

Strategicznym celem programu jest budowanie profesjonalnej oferty artystycznej skierowanej do dzieci i młodzieży, uwzględniającej potrzeby i zainteresowania tej pełnoprawnej grupy odbiorców.

W ramach programu wspierane będą wartościowe i w pełni profesjonalne wydarzenia artystyczne o zasięgu regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym, powstające z myślą o dzieciach i młodzieży do 18 roku życia. Przedsięwzięcia powinny odznaczać się wysoką jakością, bogactwem artystycznego przekazu, rzetelnością wykonania i wykorzystaniem różnorodnych środków ekspresji twórczej, także związanych z nowymi technologiami. Wspieranie produkcji artystycznych dla dzieci i młodzieży oraz tworzenie warunków sprzyjających dostępności do oferty kulturalnej ma wpisać się w proces kształtowania nawyku świadomej i krytycznej percepcji sztuki oraz budowania poczucia, że jest ona stałym i nieodzownym elementem życia.

W ramach programu dofinansowywane będą wydarzenia artystyczne skoncentrowane na wybranej dziedzinie sztuki, jak i te o charakterze interdyscyplinarnym. Działania mogą skupiać się na ujętym w nowoczesne ramy kultywowaniu polskich i światowych tradycji i osiągnieć artystycznych, jak i na kreowaniu nowych wartości i poszukiwaniu oryginalnych środków wyrazu artystycznego.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym prezentujących wartościową ofertę artystyczną dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

W ramach programu kwalifikują się następujące zadania:

  • Zadanie nr. 1: festiwale i przeglądy profesjonalnej oferty artystycznej dla dzieci i młodzieży
  • Zadanie nr. 2: spektakle teatralne, muzyczne, operowe, taneczne
  • Zadanie nr 3: koncerty
  • Zadanie nr 4: wystawy i inne formy prezentacji sztuki (np. performance, happeningi, prezentacje multimedialne) wraz z katalogami

Szczegółowy zakres kwalifikujących się zadań oraz limity finansowe warunkujące uzyskanie dofinansowania określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące podmioty posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
  • organizacje pozarządowe;
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Maksymalny poziom dotacji w budżecie zadania wynosi 80 %, (za wyjątkiem zadania nr. 1 i zadania nr 4, w ramach którego, w przypadku wnioskowania o kwotę równą lub wyższą niż 150 000, 01 zł maksymalny poziom dotacji w budżecie zadania wynosi 50 %).

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30 listopada 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/wydarzenia-artystyczne-dla-dzieci-i-mlodziezy.php

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy