Komunikat archiwalny

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Kultura dostępna

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań skoncentrowanych na nieodpłatnym uczestnictwie osób o utrudnionym dostępie do narodowych zasobów dóbr kultury i instytucji kultury ze względu na niepełnosprawność i/lub bariery przestrzenne, ekonomiczne, społeczno-mentalne, kompetencyjne i prawne.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Kultura dostępna
Fot. Pixabay

Strategicznym celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. Działania te powinny służyć osiągnięciu realnych, systemowych i długofalowych efektów w niwelowaniu barier w dostępie do kultury w wymiarach: przestrzennym, ekonomicznym, społeczno-mentalnym i kompetencyjnym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury, instytucji kultury oraz instytucji artystycznych.

Ważnym założeniem programu jest umożliwianie uczestnictwa oraz integracji społecznej przedstawicieli różnych grup społecznych, m.in.: dzieci i młodzieży szkolnej, osób starszych, osób z niepełnosprawnością, środowisk, które z powodu silnych barier (np. mentalnych, kulturowych, prawnych) pozostają poza obiegiem życia kulturalnego i społecznego lub mają do niego utrudniony dostęp.

Istotnym elementem realizowanych zadań powinno być nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami – szkołami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi czy placówkami opiekuńczymi – której efektem będzie stworzenie spójnej oferty edukacyjno-kulturalnej, przyczyniającej się do rewitalizacji społecznej i rozwoju kapitału społecznego.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań skoncentrowanych na nieodpłatnym uczestnictwie osób o utrudnionym dostępie do narodowych zasobów dóbr kultury i instytucji kultury ze względu na niepełnosprawność i/lub bariery przestrzenne, ekonomiczne, społeczno-mentalne, kompetencyjne i prawne.

W ramach programu kwalifikują się następujące zadania:

 • zadanie nr 1: organizacja oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej (stworzonej od podstaw lub będącej modyfikacją oferty dotychczasowej), dostępnej w miejscu, w którym wnioskodawca prowadzi działania i/lub w miejscach ważnych dla kultury narodowej;
 • zadanie nr 2: działania poza stałą siedzibą wnioskodawcy, uwzględniających mobilność oferty, w tym przeniesienie oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej do miejsc i miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury i instytucji kultury;
 • zadanie nr 3: organizacja wyjazdów tematycznych mających na celu skorzystanie z oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, w tym oferty instytucji kultury (takich jak teatry, muzea, kina, biblioteki, filharmonie, miejsca ważne dla kultury narodowej);
 • zadanie nr 4: kompleksowe zadania łączące wszystkie bądź wybrane spośród działań określonych w zadaniach nr 1-3.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się następujące podmioty posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • państwowe instytucje kultury;
 • samorządowe instytucje kultury;
 • uczelnie artystyczne;
 • publiczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość;
 • niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość;
 • jednostki samorządu terytorialnego wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości;
 • podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Poziom dotacji uzależniony jest od poziomu kwoty wnioskowanej. W przypadku wnioskowania o kwotę od 30 000 zł do 150 000 zł – poziom dotacji wynosi maksymalnie 80 %, natomiast w przypadku wnioskowania o kwotę od 150 000,01 zł do 500 000 zł - maksymalny poziom dotacji w budżecie zadania wynosi 50 %.

Szczegółowy zakres kwalifikujących się zadań oraz limity finansowe warunkujące uzyskanie dofinansowania określa załącznik nr 1 do regulaminu.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30 listopada 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/kultura-dostepna.php

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy