Komunikat archiwalny

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Strategicznym celem programu jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
Fot. Pixabay

W ramach programu kwalifikują się następujące zadania:

 • Zadanie nr. 1: rewaloryzacja, prace remontowe i konserwatorskie w zabytkach polskich lub z Polską związanych znajdujących się poza granicami kraju
 • Zadanie nr. 2: rewaloryzacja, prace remontowe i konserwatorskie zabytkowych cmentarzy oraz grobów polskich poza granicami kraju
 • Zadanie nr. 3: dokumentowanie polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w tym badania naukowe, kwerendy oraz prace inwentaryzacyjne i digitalizacyjne
 • Zadanie nr. 4: upamiętnianie wybitnych osób lub zdarzeń historycznych związanych z polskim dziedzictwem kulturowym za granicą
 • Zadanie nr. 5: pomoc instytucjom stowarzyszonym w Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie oraz innym instytucjom emigracyjnym lub organizacjom polonijnym, prowadzącym działalność w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego
 • Zadanie nr. 6: propagowanie wiedzy ( w tym: publikacje, konferencje, wystawy itp.) o polskim dziedzictwie kulturowym za granicą poprzez projekty realizowane w Polsce bądź poza jej granicami
 • Zadanie nr. 7: włączenie wolontariuszy i lokalnej społeczności do opieki lub prac porządkowych w obiektach polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w tym na cmentarzach cywilnych
 • Zadanie nr. 8: zabezpieczenie i utrzymanie obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą
 • Zadanie nr. 9: zadania multidyscyplinarne łączące wybrane spośród działań określonych w zadaniach nr 2-7

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się następujące podmioty posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • państwowe instytucje kultury;
 • samorządowe instytucje kultury;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;

Maksymalny poziom dotacji w budżecie zadania wynosi 80 %.

Szczegółowy zakres kwalifikujących się zadań oraz limity finansowe warunkujące uzyskanie dofinansowania określa załącznik nr 1 do regulaminu.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30 listopada 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/ochrona-dziedzictwa-kulturowego-za-granica.php

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy