Komunikat archiwalny

Konkurs Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020: Zadania 2.3.3 pkt 2 Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Konkurs Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Fot. Pixabay

Konkurs dotyczy następującego zadania: Prowadzenie poradni internetowej www.narkomania.org.pl

Na realizację zadania w latach 2019-2020 przeznaczono środki finansowe w wysokości 200 000 zł, w tym:  w 2019 roku - 100 000  zł i w  2020 roku -100 000 zł.

Oferentami w konkursie mogą być organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku w rozumieniu art. 3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DZ. U. z 2003 r. nr. 96 poz. 873 z późn. zm.), tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje osobowość prawną, w tym stowarzyszenia i fundacje, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych lub nie są przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi. Oferentami mogą być także wymienione w art. 3 ust. 3 pkt  1 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i wolontariacie osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Maksymalny poziom finansowania zadania wynosi 100%. Wkład własny oferenta nie jest wymagany, ale jest dopuszczalny.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 22 listopada 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=8204398

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy