Komunikat archiwalny

Konkurs na powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów mających na celu powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Konkurs został ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

Konkurs na powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji
Fot. Pixabay

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów mających na celu powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji do których zadań należeć będą m.in. zadania określone w art. 4e ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, Działanie 2.12 i Działanie 2.21 typ 4 (Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji), w szczególności opracowanie oraz aktualizację (jeśli dotyczy) rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze.

Każdy projekt składany w ramach konkursu musi uwzględniać co najmniej następujące działania:

 1. rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy ( m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach),
 2. współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców,
 3. określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach oraz zlecanie ww. badań,
 4. identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji oraz kwalifikacji,
 5. przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,
 6. przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w sektorze,
 7. obsługę  procesu realizacji działania 2.21 typ 4 PO WER (Szkolenia lub doradztwo wynikające  z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji), w szczególności opracowanie oraz aktualizację (jeśli dotyczy) rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze  w oparciu o wzór przekazany przez PARP po podpisaniu umowy. Ponadto, przedstawiciele sektorowej rady ds. kompetencji będą zobowiązani do udziału w komitetach branżowych.

O dofinansowanie mogą aplikować:

 • przedsiębiorcy,
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376, z późn. zm. ).
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r. 1240, z późn. zm.),
 • organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2015 r., poz. 2029),
 • organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2016 r. poz. 1285, z późn. zm.),
 • organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881).

Na konkurs przeznaczono 19 800 000 zł, w tym maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 2 200 000 zł, co stanowi 100% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

W ramach konkursu wybranych do dofinansowania zostanie 9 projektów. Dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt dla danego sektora.

Wnioski można składać w terminie od 31 grudnia 2018 roku do 28 lutego 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.power.gov.pl/nabory/1-207/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy