Konkurs w ramach PO WER, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Konkurs w ramach PO WER, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
Fot. Pixabay

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów na wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze obsługa inwestora:

 • opracowanie i wdrożenie w JST minimalnego zakresu zasad (procedur) współpracy z inwestorem;
 • doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie opracowywania ofert inwestycyjnych oraz obsługi inwestora;
 • budowa lokalnych sieci współpracy na rzecz obsługi inwestora z udziałem instytucji otoczenia biznesu oraz publicznych służb zatrudnienia;
 • elektronizacja procesu obsługi inwestora w szczególności dostępu do informacji o ofercie inwestycyjnej;
 • działania szkoleniowe upowszechniające strategiczne podejście do zarządzania rozwojem gospodarczym w JST.

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie jest:

 • samorząd województwa albo podmiot wykonujący na podstawie stosownych dokumentów zadania samorządu województwa w zakresie prowadzenia polityki rozwoju województwa, o której stanowi art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, ze zm.) lub
 • działając w partnerstwie z samorządem województwa albo podmiotem, o którym mowa w pkt a):
 • jednostka samorządu terytorialnego;
 • związek jednostek samorządu terytorialnego;
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
 • organizacja pozarządowa;
 • szkoła wyższa lub jej organ założycielski;
 • jednostka naukowa;
 • instytucja szkoleniowa.

Projekt złożony w odpowiedzi na konkurs powinien obejmować wsparciem:

 • wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego położone na obszarze województwa, na którego terytorium znajduje się siedziba samorządu województwa albo podmiotu, o którym mowa w regulaminie, w kryterium 1 lit a) będącego wnioskodawcą lub partnerem w projekcie oraz
 • co najmniej 40% jednostek samorządu terytorialnego z terytorium danego województwa.

Co najmniej 50% jednostek samorządu terytorialnego oraz co najmniej 50% miast średnich objętych wsparciem w projekcie musi wdrożyć standardy obsługi inwestora w samorządzie.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 12 marca 2019 roku do godz. 15:00.

Alokacja przewidziana na konkurs wynosi 27 500 000 PLN. W ramach konkursu wymagane jest wniesienie wkładu własnego, w wysokości co najmniej 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/konkursy/konkurs-ii-2018/10857,Ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-Dzialania-218-Programu-Operacyjnego-Wiedza-Eduka.html

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy