Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego
Fot. Pixabay

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie małopolskiego środowiska start-upowego oraz środowiska kreatywnego poprzez wzmocnienie potencjału i zwiększenie liczby wydarzeń/ spotkań służących m.in pozyskiwaniu wiedzy, rozwijaniu kompetencji i nabywaniu nowych umiejętności, nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych przez osoby i firmy działające w obszarach nowoczesnych technologii oraz w branżach kreatywnych.

W ramach Konkursu wspierane będą w szczególności zadania polegające na organizacji wydarzeń wpisujących się w jeden z dwóch poniższych komponentów:

  • KOMPONENT 1: Zadania polegające na organizacji wydarzeń i spotkań technologicznych (m.in. konferencje, seminaria, warsztaty, spotkania networkingowe), organizowane głównie przez podmioty działające aktywnie w społeczności start-upowej, które mają na celu rozwój środowiska start-upowego, promowanie postaw przedsiębiorczych i nowoczesnych technologii. Zadania realizowane w ramach tego komponentu winny skupiać się przede wszystkim na rozwoju kompetencji mieszkańców i przedsiębiorców w obszarach dotyczących nowych technologii, w tym w obszarach inteligentnych specjalizacji Małopolski, upowszechnianiu informacji o technologiach rozwijanych w Małopolsce lub promowaniu aktualnych trendów technologicznych, stwarzaniu możliwości do nawiązania kontaktów biznesowych.
  • KOMPONENT 2: Zadania polegające na organizacji wydarzeń i aktywności dotyczących rozwoju sektora kreatywnego w regionie, które mają charakter m.in. warsztatów tematycznych i spotkań dotyczących branż kreatywnych i designu, organizowanych głównie przez podmioty działające w sektorze kreatywnym i prowadzące działalność w tym zakresie, których celem jest przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości w branżach kreatywnych. Zadania realizowane w ramach tego komponentu winny skupiać się przede wszystkim na wspieraniu powstawania nowych projektów biznesowych w branżach kreatywnych, np. poprzez tworzenie prototypów, rozwój kluczowych umiejętności związanych z prowadzeniem działalności w tej branży. W ramach tego komponentu nie planuje się wspierania zadań, których celem jest wyłącznie promocja produktów lokalnych, wyrobów rzemieślniczych itp., z założeń których nie wynika wprost rozwój kompetencji przedsiębiorczych w branży kreatywnej.

Organizowane wydarzenia i spotkania muszą być realizowane na terenie województwa małopolskiego. Do Konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 1lutego, a kończyć nie później niż 31 grudnia 2019 roku.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (UoDPPioW) oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Zlecenie ww. zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Na konkurs w 2019 roku przeznaczono środki finansowe do kwoty ogółem 500 000 zł.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 30 stycznia 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,m,256556,konkursy.html

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy