Konkurs Ministra Sportu i Turystyki na Otwarte Strefy Aktywności

Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019”.

Konkurs Ministra Sportu i Turystyki na Otwarte Strefy Aktywności
Fot. Pixabay

Celem Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA), jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.

Dofinansowaniem w ramach Programu mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w 2 wariantach realizacyjnych:

  • wariant podstawowy;
  • wariant rozszerzony

- stanowiące Otwarte Strefy Aktywności.

Otwarte Strefy Aktywności co do zasady powinny mieć wielofunkcyjny charakter, zatem nie muszą ograniczać się do funkcji wymaganych w minimalnym zakresie rzeczowym programu (wariant podstawowy lub rozszerzony). W ramach programu wnioskodawcy mogą zaplanować również inne funkcje sportowo-rekreacyjne stref lub zlokalizować je obok już istniejącej infrastruktury sportowej, tworząc dzięki temu zintegrowane obiekty przeznaczone do aktywnego wypoczynku, dające możliwość podejmowania różnorodnych form aktywności.

Wstępna wysokość środków finansowych planowanych do wydatkowania na realizację Programu w roku 2019 wynosi 48 mln zł.

Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu może wynieść:

  • do 50% wydatków kwalifikowanych zadania lub
  • do 70% wydatków kwalifikowanych zadania, w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w gminach o wskaźniku G nieprzekraczającym 40% wskaźnika Gg

– nie więcej jednak niż kwota maksymalna wskazana dla poniższych wariantów.

Dofinansowanie jednej Otwartej Strefy Aktywności nie może przekroczyć:

  • dla wariantu podstawowego: 25 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 50%) lub 35 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 70%);
  • dla wariantu rozszerzonego: 50 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 50%) lub 70 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 70%).

O dofinansowanie w ramach Programu ubiegać mogą się następujące podmioty:

  1. jednostki sektora finansów publicznych, określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej lub wykonujące zadania z zakresu kultury fizycznej;
  2. stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 11 lutego 2019 r. do 1 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2019-rok/2476,Program-rozwoju-malej-infrastruktury-sportowo-rekreacyjnej-o-charakterze-wielopo.html

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy