III Nabór wniosków o przyznanie grantu dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Nabór wniosków organizowany jest w ramach projektu "MOWES - Małopolski Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny" Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i jest skierowany do Podmiotów Ekonomii Społecznej.

III Nabór wniosków o przyznanie grantu dla Podmiotów Ekonomii Społecznej
Fot. Pixabay

Realizatorem Projektu MOWES jest Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, w skład, którego wchodzą: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (Lider), Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Spółdzielnia Socjalna OPOKA, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy.

Celem wsparcia finansowego w formie grantów dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej jest wsparcie usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej.

Wsparcie finansowe może zostać przeznaczone na:

  • Przygotowanie i przetestowanie nowej usługi, w tym zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia, zakup usług, zaangażowanie personelu (członków organów, pracowników i osób zaangażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych) niezbędnych do przygotowania i przetestowania nowej usługi ,
  • Wprowadzenie do oferty nowych towarów i/lub usług, w tym zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia, zakup usług, zaangażowanie personelu (członków organów, pracowników i osób zaangażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych) niezbędnych do wprowadzania do oferty nowych towarów i/lub usług,
  • Poszerzanie/zmianę zakresu lub sposobu świadczonych usług/poszerzanie asortymentu sprzedawanych produktów i sposobów ich dystrybucji, w tym zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia, zakup usług, zaangażowanie personelu (tj. członków organów, pracowników i osób zaangażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych) niezbędnych do poszerzania/zmiany zakresu lub sposobu świadczonych usług/poszerzania asortymentu sprzedawanych produktów i sposobów ich dystrybucji,
  • zakup usług zewnętrznych wspierających rozwój działalności wnioskodawcy (np. koszty udziału w targach branżowych, szkoleń specjalistycznych, doradztwa itp.),
  • promocję produktów i/lub usług oferowanych przez wnioskodawcę,

Inicjatywy w ramach trzeciego naboru muszą zostać zrealizowane najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 roku (rekomendowany termin rozpoczęcia to 1 lipca 2019 rok).

Maksymalna kwota grantu wynosi 10 000 zł. Wymagany jest wkład w wysokości minimum 5% wartości wnioskowanego grantu.

W 2019 roku przewidziano udzielenie co najmniej 10 grantów na maksymalną kwotę 100 000 zł.

III nabór zostanie przeprowadzony w terminie od 25 marca do 09 kwietnia 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://es.malopolska.pl/owesy/subregion-krakowski/aktualnosci/article/iii-nabor-wnioskow-o-p-3/

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy