Konkurs Zarządu Województwa Małopolskiego pn.: „BO Małopolska 2019”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pod nazwą: „BO Małopolska 2019”.

Konkurs Zarządu Województwa Małopolskiego pn.: „BO Małopolska 2019”
Fot. Pixabay

W ramach konkursu zlecone będzie zadanie publiczne polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu społecznej kampanii informacyjno-promocyjnej oraz edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Województwa Małopolskiego, którzy ukończyli 16 rok życia, wspierającej wdrażanie i realizację IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Kampania powinna zostać przygotowana w oparciu o spójny system identyfikacji wizualnej i być przeprowadzona w dwóch odsłonach, w różnorodnych formach, z użyciem różnych kanałów komunikacyjnych dostosowanych do zróżnicowanych grup mieszkańców Małopolski oraz mieć realny zasięg całego Województwa Małopolskiego.

Oferent zobowiązany jest do doboru najskuteczniejszych obecnie kanałów informacyjnych (kierując się wyborem ze względu na poziom oddziaływania wybranych kanałów komunikacyjnych na populację Małopolan: wskaźniki odsłon, wielkość nakładu i jego sprzedaż, słuchalność, oglądalność, wielkości materiałów i ich pozycjonowanie oraz miejsca ich ekspozycji, itp.) z uwzględnieniem specyfiki segmentacji geograficznej Małopolski w odniesieniu do subregionów.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Na realizację zadania wybranego w ramach konkursu przeznaczono środki finansowe do kwoty ogółem 550 000 zł.

Zlecenie zadania odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 30 kwietnia 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1585861,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-wojewodztwa-malopolskiego-w-obszarze-dzialal.html

 

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy