Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Wakacje z piłką nożną”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku w ramach zadania Upowszechnianie kultury fizycznej – pn. „Wakacje z piłką nożną”.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Wakacje z piłką nożną”
Fot. Pixabay

Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i zlecenie podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, odpowiadającego celom „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Realizacja projektu „Wakacje z piłką nożną, polegać będzie na organizacji wielowymiarowego sportowego przedsięwzięcia adresowanego do dzieci z rocznika 2007, 2008 i młodszych, zarówno dziewcząt i chłopców z całej Małopolski. Ideą nadrzędną projektu jest organizacja na terenie województwa małopolskiego turniejów sportowych w piłce nożnej, celem zachęcenia dzieci i młodzieży do aktywnego wypoczynku w okresie wakacji.

Formuła projektu powinna obejmować wielowymiarową rywalizację dzieci w turnieju piłkarskim oraz konkursach sprawnościowych z futbolowej techniki jak i wiedzy z historii piłki nożnej.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami Konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe do kwoty ogółem 370 000 zł. Przewidziano wybór i dofinansowanie jednej oferty obejmującej cały zakres zadania.

Zlecenie w/w zadania odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Maksymalna kwota przyznanej dotacji nie może być wyższa niż 90% całkowitych kosztów zadania.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się innymi środkami finansowymi, lub innymi środkami finansowymi i wkładem osobowym w wysokości co najmniej 10 % wszystkich kosztów realizacji zadania. Przy czym wysokość „innych środków finansowych” oraz wartość „wkładu osobowego” może się zmieniać, o ile nie zmniejszy się wartość tych środków w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji.

Do Konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 17 czerwca 2019 r., a kończyć nie później niż 30 września 2019 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 29 maja 2019 r. o godz. 16.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1596585,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-wojewodztwa-malopolskiego-w-ob.html

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy