Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła XII edycję konkursu grantowego „Na dobry początek!”

Adresatem działań konkursowych są dzieci w wieku od 2 do 9 lat i ich rodziny, mieszkające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W Konkursie mogą brać udział fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne, domy kultury.

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła XII edycję konkursu grantowego „Na dobry początek!”
Fot. Pixabay

Celem Konkursu jest:

1. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspieranie rozwoju dzieci poprzez realizację zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym,

2. wykorzystanie nowatorskich metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wpływających na:

 • interakcję między dziećmi,
 • rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,
 • kreatywność,
 • rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,
 • rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).

3. doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela/edukatora w ramach tematyki realizowanego projektu.

Do Konkursu mogą być zgłaszane Projekty w ramach dwóch ścieżek:

 • ścieżka I (grupa docelowa: dzieci uczestniczące w edukacji przedszkolnej lub szkolnej) - nowatorskie Projekty w zakresie stymulowania rozwoju, dzieci w wieku 3-9 lat;
 • ścieżka II (grupa docelowa: dzieci nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej) - wspieranie rozwoju i ułatwienie dostępu do edukacji, dzieci w wieku 2-5 lat.

Projekty powinny uwzględniać zaangażowanie rodziców i opiekunów w ich współtworzenie i realizację.

Jeden projekt może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 15 000 zł. Organizator nie wymaga wniesienia wkładu własnego przez grantobiorcę.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat;
 • zakup pomocy dydaktycznych;
 • zakup sprzętu/wyposażenia związanego z realizacją projektu;
 • doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli/edukatorów w ramach tematyki realizowanego projektu, koszt nie może przekraczać kwoty 4 000 zł.
 • usługa księgowa, związana z projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500 zł.
 • koordynację projektu, której koszt nie może przekroczyć 500 zł.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 14 lipca 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.fundacja.bgk.pl/program/na-dobry-poczatek/

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy