Konkurs Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił otwarty konkurs wniosków na realizację w 2019 r. i w 2020 r. zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia z zakresu Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Konkurs Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Fot. Pixabay

Konkurs został ogłoszony w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi i obejmuje następujące zadania:

  • Zadanie 2.5 pkt 15 Narodowego Programu Zdrowia: Wspieranie badań naukowych w obszarze problemu narkotyków i narkomanii.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota na zadanie w 2019 r. w zł

Kwota na zadanie w 2020 r. w zł

 

1.

Zjawisko przepisywania i używania leków opioidowych.

88 000

88 000

 

2.

Zjawisko używania kannabinoidów w celach medycznych

88 000

88 000

 

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań w 2019 r. i w 2020 r. w niniejszym konkursie wynosi 352 000 zł

Wnioskodawcami w konkursie mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015 poz. 1916 z późn. zm), to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi z art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. 2002 nr 96 poz. 873, z późn. zm.).

Wnioski należy składać w terminie do 31 lipca 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=9013049  

 

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy