Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosiła konkurs

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosiła konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia 2016-2020.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosiła konkurs
Fot. Pixabay

Przedmiotem konkursu są następujące zadania:

  • Zadanie 3.1.2.4 Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych oddziaływań profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym

Lp.

Nr zadania

konkursowego

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

2.

45/3.1.2.4/19/DRM

Szkolenia dla wychowawców świetlic z zakresu pomocy psychologicznej dzieciom

183 818,47 zł

 

  • Zadanie 3.1.1.3 Upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym

Lp.

Nr zadania

konkursowego

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

2.

48/3.1.1.3/19/DRM

Edukacja lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i posługiwania się procedurą
"Niebieskie Karty"

420 000 zł

 
  • Zadanie 3.3.1 Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa

Lp.

Nr zadania

konkursowego

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

2.

49/3.3.1/19/DLO

Zorganizowanie konferencji adresowanej do psychologów oraz specjalistów psychoterapii uzależnień pt.: „Rola psychologicznej diagnozy klinicznej w procesie leczenia osób
z zaburzeniami używania alkoholu”

180 000 zł

 

Wnioskodawcami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492, z późn. zm.), to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. , poz. 450 ze zm.) spełniające kryteria wyboru wniosku wskazane w ogłoszeniu o konkursie oraz spełniające dodatkowe kryteria formalne określone przy opisie poszczególnych zadaniach konkursowych.

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych w 2019 r. na realizację wszystkich zadań w ramach niniejszego konkursu wynosi: 783 818,47 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania poszczególnego zadania na dany rok nie może przekraczać wysokości środków finansowych określonych przy poszczególnym zadaniu w ogłoszeniu o konkursie.

Wnioskodawca musi wnieść wkład własny wynoszący minimum 5% wnioskowanej kwoty.

Wnioski można składać do dnia 17 lipca 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://parpabip.pl/index.php?id=185,0,0,0,0,66

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy