Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja, zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym

Program Edukacja realizowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Program Edukacja, powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja, zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym
Fot. Pixabay

Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami - Darczyńcami tj. Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w obszarze edukacji. Działania programowe mają wspierać rozwój kadr pracujących w obszarze edukacji oraz wzmacniać jakość i dostęp do wiedzy w Polsce. Realizowane projekty muszą być w zgodzie z celami ogólnymi programu, powinny także wpisywać się w cele szczegółowe komponentów oraz obszary priorytetowe określone dla programu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się polskie podmioty prawa działające w obszarze edukacji formalnej lub pozaformalnej na wszystkich poziomach kształcenia, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej. Katalog kwalifikowalnych wnioskodawców różni się w zależności od komponentu.

Jako Partnerzy projektów mogą występować:

 • Podmioty prawa, których siedziba znajduje się na terenie Państw-Darczyńców, Polski. W uzasadnionych przypadkach, jeśli zaangażowanie partnerów z Państw-Darczyńców nie jest możliwe, mogą zostać zaproszeni partnerzy z innych Państw-Beneficjentów, np. projekty współpracy instytucjonalnej w celu transferu innowacyjnych wyników.
 • Instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego w Szwajcarii, ze specjalnym porozumieniem współpracy z Liechtensteinem.
 • Szwajcarskie uniwersytety w odniesieniu do studentów i pracowników narodowości Liechtensteinu.

Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach następujących 4 komponentów i realizowanych w ich ramach działań:

 1. Komponent I Profesjonalny rozwój kadry:
 • wizyty studyjne dla kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej;
 • intensywne szkolenia mające na celu doskonalenie kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej, prowadzone w Polsce przez trenerów/ekspertów z Państw-Darczyńców.
 1. Komponent II Mobilność w szkolnictwie wyższym:
 • dla studentów – mobilności i praktyki;
 • dla pracowników uczelni – prowadzenie zajęć dydaktycznych w krajach przyjmujących, udział w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach; wizyty typu „job shadowing”.
 1. Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego:
 • opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego/kształcenia ustawicznego, w tym programów nauczania, metod nauczania bądź nowych narzędzi;
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, warsztaty edukacyjne, intensywne szkolenia dla osób uczących się oraz nauczycieli/ trenerów);
 • opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego/branżowego i kształcenia ustawicznego.
 1. Komponent IV Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego), poprzez:
 • opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia na różnych poziomach edukacji (z wyłączeniem VET), w tym programów nauczania;
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, warsztaty edukacyjne, intensywne szkolenia dla osób uczących się oraz nauczycieli, trenerów, wydarzenia kulturalne związane z edukacją);
 • opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii w zakresie edukacji i szkoleń w zakresie uwzględnienia edukacji w rozwoju regionu.

Całkowita dostępna wysokość środków w ramach naboru wynosi 7 201 257 euro, w następującym podziale:

 • Komponent I: 411 370 euro
 • Komponent II: 1 371 178 euro
 • Komponent III: 2 914 000 euro
 • Komponent IV: 2 504 709 euro.

Na realizację działań edukacyjnych można otrzymać grant w wysokości do 250 000 euro. Dofinansowanie projektów otrzymane w ramach Programu pokrywa do 100% całkowitego, kwalifikowalnego kosztu projektu. W przypadku projektów, w których Beneficjentem jest NGO dofinansowania może pokryć do 90% całkowitego, uprawnionego kosztu projektu.

Wnioski w języku polskim i angielskim należy składać wyłącznie za pośrednictwem systemu online Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji do dnia 15 września 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://education.org.pl/pierwszy-nabor-wnioskow-w-programie-edukacja-juz-otwarty/

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy