Konkurs Zarząd Powiatu w Krakowie

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.

Konkurs Zarząd Powiatu w Krakowie
Fot. pixabay

Konkurs obejmuje następujące zadania:

Zadanie nr 1: prowadzenie domu pomocy społecznej na terenie powiatu krakowskiego w gminie Mogilany przeznaczonego dla 63 osób przewlekle psychicznie chorych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Zadanie nr 2: prowadzenie domu pomocy społecznej na terenie powiatu krakowskiego w gminie Kocmyrzów - Luborzyca przeznaczonego dla 56 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w okresie od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Zadanie nr 3: prowadzenie domu pomocy społecznej na terenie powiatu krakowskiego w gminie Zabierzów przeznaczonego dla 83 osób niepełnosprawnych intelektualnie w okresie od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Zadanie nr 4: prowadzenie domu pomocy społecznej na terenie powiatu krakowskiego w gminie Skała przeznaczonego dla 81 osób niepełnosprawnych intelektualnie w okresie od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Podmiotami uprawnionymi do składnia ofert są:

 • Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019, poz. 688 t.j.)
 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne działając na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 • Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego.
 • Spółdzielnie socjalne.
 • Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1468), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych
  oraz nie przeznaczają zysku do podziału, między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 • W/w podmioty są zobowiązane prowadzić działalność w zakresie pomocy społecznej i posiadać zezwolenie Wojewody na prowadzenie domu pomocy społecznej.

Na realizację w/w zadań przeznaczono następujące kwoty:

 • Zadanie nr 1: w roku 2020 – 1 205 820 zł, w roku 2021 – 1 227 648 zł, w roku 2022 – 1 289 088 zł
 • Zadanie nr 2: w roku 2020 – 1 607 760 zł, w roku 2021 – 1 688 016 zł, w roku 2022 – 1 772 496 zł.
 • Zadanie nr 3: w roku 2020 – 1 790 460 zł, w roku 2021 – 1 841 472 zł, w roku 2022 – 1 993 632 zł.
 • Zadanie nr 4: w roku 2020 – 1 169 280 zł, w roku 2021 – 1 189 284 zł, w roku 2022 – 1 248 804 zł.

Dofinansowanie nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019, poz. 688 t.j.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869 t.j.).

Oferty należy składać w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie (www.pcpr.powiat.krakow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/09/06/3027/

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy