Komunikat archiwalny

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Budowanie sieci współpracy i wsparcia dla szkoły w zakresie przygotowania, wdrażania i ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego. Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, zachowań, postaw i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu”.

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego
Fot. Pixabay

Konkurs został ogłoszony w ramach Narodowego Programu Zdrowia: Działanie 1. Wspieranie zdrowia psychicznego Cel Operacyjny 3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

Celem konkursu jest wybór najlepszej oferty wnioskodawcy lub najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują zadanie polegające na przeprowadzeniu cyklu szkoleń wykładowo-warsztatowych we wszystkich województwach.

Szkolenie skierowane będzie do przedstawicieli: kuratorium oświaty, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli, wychowawców klas, nauczycieli specjalistów, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, rad rodziców i trójek klasowych oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe i środowiska lokalnego współpracujących ze szkołą w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego.

Celem szkoleń będzie podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników dotyczących tworzenia sieci wsparcia dla szkoły lub placówki oświatowej w zakresie przygotowania, wdrażania i ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego.

Oferty realizacji zadania mogą składać podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492, z późn. zm.), w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej. Na realizację zadania przeznacza 700 000 zł. Oferent zobowiązany jest zapewnić wkład własny w wysokości minimum 5% całkowitej wartości zadania.

Termin składania ofert upływa w dniu 27 września 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.men.gov.pl/strony/budowanie-sieci-wspolpracy-i-wsparcia-dla-szkoly-w-zakresie-przygotowania-wdrazania-i-ewaluacji-programu-wychowawczo-profilaktycznego-prowadzenie-dzialan-na-rzecz-upowszechniania-wiedzy-na-temat-zdr.html

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy