Komunikat archiwalny

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił V nabór wniosków w 2019 o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”
Fot. Pixabay

Nabór wniosków dotyczy przedsięwzięć polegających na budowie, rozbudowie, adaptacji, remoncie, wyposażeniu i doposażeniu obiektów infrastruktury służącej edukacji ekologicznej,  o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki Ministra właściwego ds. środowiska.

Celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Cele szczegółowe to:

  • upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
  • kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży;
  • aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Beneficjentami w konkursie mogą być zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Nabór ciągły dotyczy wniosków o dotację oraz ew. wniosków o pożyczkę na pokrycie wkładu własnego.

Na konkurs przeznaczono środki finansowe w wysokości: dotacja – 11 mln zł; pożyczka na uzupełnienie wkładu własnego – 0,66 mln zł.

Wnioski należy składać w terminie od 25 września do 18 października 2019 r. lub do wyczerpania alokacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,350,v-nabor-2019-edukacja-ekologiczna.html

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy